2جسد در جنگل النگدره گرگان کشف شد

پژوهشگران بسیاری در داخل کشور و خارج از آن به بررسی و گزارش ساختار تودههای جنگلی کشور پرداختهاند که ازجملۀ آنها عبارتند از: مطالعۀ Daneshvar و همکاران (2007) روی تنوع ساختاری راشستانهای آمیخته در جنگل شصت کلاتۀ گرگان، مطالعۀ Sefidi (2017) روی تنوع ساختاری تودههای گونۀ انجیلی با استفاده از شاخصهای ساختاری و مطالعۀ Farhadi و همکاران (2017) در راستای ارزیابی ساختار و سطح تنوع زیستی درختی جنگلهای تیپ راش- ممرز در استان گیلان با استفاده از شاخصهای ساختاری. به نقل از سایت اسنپ تریپ حدود 53 درصد در جنگلهای مازندران، 26 درصد در جنگلهای گیلان و 21 درصد در جنگلهای گلستان شاهد درختانی از جنس هیرکانی هستیم.

اگر اهل دیدن فیلم و خواندن کتابهای داستان هستید، احتمالا نام جنگلهای شروود در میان داستانهای انگلیسی به گوشتان رسیده است. دسته اول گیاهشناسانی هستند که برای دیدن گونههای نادر گیاهی به این منطقه میآیند و دسته دوم نیز توریستهای عمومی. از آنجا که همه چیز در این شهر در مقیاس بزرگی وجود دارد نام آن را شهر غولها گذاشته اند. در شرایط اضطرار می توانید با پرتاب سنگ یا چوب به طرف خرس و تکان دادن دستها، خرس را از خود دور کنید. در حاشیه جنوبی این رود مرزی، جنگل ارسباران قرار دارد که به جنگل قره داغ هم معروف است و اگر آن را به سمت جنوب بروید، از جلفا تا حوالی دشت مغان می توان چهره دیگری از جنگل های پاییزی ایران را دید، جنگل های ارسباران که با وارد شدن به هر یک از مسیرهای جنگلی اش، تا ده ها کیلومتر در دل جنگل خواهید بود.

روستای باستانی و پلکانی اشتبین که در سال 1379 با شماره ثبت 2692 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و روستای زیبای پلکانی نمنق دراین منطقه قرار دارد. چشمه آب گرم موتالّیق: این چشمه در روستای آبیش احمد از توابع کلیبر واقع شده که به علت خاصیت درمانی آن معروف است. تاسیسات آب درمانی که در کنار این چشمه واقع شده بزرگترین از نوع خود، در ایران است.

پارک جنگلی النگدره با دشاتن مناطق متفاوت و بسیار زیبا، و همچنین چشم انداز های دیدنی و خاص، از جمله مقاصدی است که هر فردی می تواند با سفر به آن، تصویر هایی بسیار زیبا و دیدنی را به ثبت برساند. از سال 1999 تا به حال هر بار که از این منطقه عکسبرداری شده است، طرح به وجود آمده با دفعه قبل متفاوت بوده است؛ به طوری که در بین این سالها بیش از 200 شکل مختلف ثبت شده است که در محدودهای در حدود 250 کیلومتر به وجود آمده است.

قبل از شروع سفر حتماً با تجهیزاتی که در ادامه ی گردشگری به آن ها نیاز پیدا خواهید کرد آشنا شوید و همه را با خود ببرید چرا که طبیعت دینتری بسیار گوناگون و گسترده می باشد. این حمله یا توسط زنان یا مردان با موهای بلند رهبری میشد و درنتیجه این نامی بود که به ذهن کاشف اسپانیایی القا شد تا به امروز نیز ما آمازون را به همین نام صدا میزنیم.

زیرا پیشازاین در صورت نیاز به این دسته از تصاویر باید حتماً به صورت اختصاصی عکس برداری برای آنها انجام میشد. پیش از این، از زمان زمامداری محمدظاهر شاه، تا زمان طالبان، پستهزار بادغیس تا برج سنبله توسط حکومت محافظت و پس از نیمههای این ماه، توسط مردم با اجازه حکومت چیده میشد. قدمت این بنا به اواسط دورهٔ صفویه و زمان سلطنت شاه عباس صفوی (سومین و قدرتمندترین پادشاه صفوی) میرسد. بهترین زمان سفر به جنگل ابر نیمه اول سال و از اوایل اردیبهشت تا اوایل مهر است. یافتهها: در مرحله اول این تحقیق، توان جنگلداری منطقه در نرم فزار ARC GIS10 بر اساس منطق بولین مشخص گردید که نتایج حاکی از وجود طبقات 3 تا 7 وعدم وجود طبقات 1 و 2 جنگلداری بود.

جنگلهایی که هرکدام از آنها ویژگیهای خاص خود را داشته و چشماندازهایی زیبا و منحصربفرد را در مقابل چشمان طبیعتدوستان قرار میدهند. نتیجهگیری: نتایج این مطالعه گویای موفقیت آمیز بودن تغییر الگوی سوخت مصرفی جنگلنشینان در حفظ ضایعات چوبی در جنگل-های ارسباران است که میتواند در منطقه ارسباران و سایر مناطق جنگلی کشور مورد توجه برنامهریزان و سیاستگزاران قرار گیرد. بحث و نتیجهگیری: برای ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین به منظور توسعه انواع کاربریها، سالهاست که از روش سیستمی ابداعی مکهارگ استفاده می شود.

از دیگر مواردی که جنگل پسته بادغیس را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است، تخریب جنگل است. ۱تنوع زیستی چه زمانی در معرض خطر قرار می گیرد ؟ زمانی در معرض خطر قرار می گیرد که زیستگاه طبیعی گیاهان و جانوران تخریب شود . در خارج از کشور نیز Gao و همکاران (2014) از انواع شاخصهای تنوع زیستی و ساختاری بهمنظور بررسی نقش ساختار توده بهعنوان شاخصی از تنوع در جنگلهای کشور سوئد استفاده و مدلهای ساختاری متفاوتی را برای تصمیمگیریهای مدیریتی پیشنهاد کردهاند؛ همچنین Barbeito و همکاران (2010) از انواع شاخصهای ساختاری در تودههای کاج جنگلی (Pinus sylvestris) در ارتفاعهای مختلف اسپانیا استفاده و تودههای دارای بیشترین تنوع ساختاری را در ارتفاعات بالا و در مرز اختلاط درختان با درختچهها و کمترین میزان تنوع ساختاری را در ارتفاعات پایین و در اختلاط با درختان بلوط پیرنه شناسایی و معرفی کردهاند.

تنوع ساختاری تأثیر بسزایی در ناهمگنی ساختار سیمای منظر توده دارد؛ این مفهوم، نقطۀ مقابل تخریب و جایگزینی توده است (Martin et al., 2018). در جنگلداری نوین، مطالعههای ساختار جنگل با اهداف گوناگونی انجام میشوند که حفاظت از ساختار و تنوع ساختاری اکوسیستمهای جنگلی یکی از مهمترین آنهاست؛ ازاینرو، کسب اطلاعات در زمینۀ ساختار جنگل برای اطلاع از وضعیت فعلی ساختار، تکامل طبیعی آن و تغییرات ناشی از مدیریت جنگل روی این مشخصه ضروری است (Farhadi et al., 2017). نخستین گام در مدیریت مناسب جنگلها، داشتن اطلاعات دربارۀ شیوۀ رشد، تکامل و چگونگی ساختار طبیعی است؛ زیرا بدون آگاهی از این عوامل و درجۀ حساسیت آنها، خطر برهمخوردن تعادل جنگل در اثر دخالتها وجود دارد؛ ازاینرو مهمترین ابزارهای مدیریت جنگل، کمّیسازی ساختار برای شناخت ساختار طبیعی و روش رسیدن به ساختار مطلوب متنوع است تا با استفاده از عملیات مدیریتی مناسب و شبیهسازی ساختار طبیعی در تودۀ تحتمدیریت بتوان به حفظ تنوع زیستی، پویایی و پایایی جنگل رسید (Modaberi and Mirzaei, 2017). شناخت تنوع ساختار جنگل به شناسایی تنوع درختان، ترکیب پوشش گیاهی، گونههای گیاهان بومی و در معرض خطر منجر میشود که در طرحهای حفاظت مدنظر قرار میگیرند تا این گونهها و خدمات اکوسیستمی آنها حفاظت شوند و بهاینترتیب، از تخریب گونههای جنگلی و کاهش تنوع زیستی سیمای منظر جلوگیری شود (Harper et al., 2005 Hernández-Ruedas, 2014)؛ بنابراین تنوع، انعطافپذیری و ظرفیت سازگاری اکوسیستم جنگلی را با محیط اطراف تضمین میکند و حفاظت از آن موجب مدیریت پایدار جنگل میشود؛ ازاینرو برای دستیافتن به مدیریت پایدار در جنگل، فعالیتهای جنگلداری موفق باید در راستای مسائل تنوع گیاهی باشند (Esmailzadeh et al., 2012). تنوع، نقشی کلیدی در همۀ سطوح خدمات اکوسیستم ایفا میکند؛ بهطوریکه اکوسیستم متنوع ضامن بقای گونهها در جهان است.

همانطور که تا کنون گفته شد ارسباران اط منظر طبیعی و هم اط منظر تاریخی بسیار دارای اهمیت است و پر است از جاهای دیدنی و جاذبه های گردشگری که از جمله این جاذبه ها میتوان به «دژ طوماسیاش»، «کلیسای نازینی» و «قلعه بابک» اشاره کرد که در ادامه به معرفی برخی از این آثار میپردازیم. پارک جنگلی النگدره، یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری گلستان می باشد و دسترسی به آن نیز بسیار آسان است. شما می توانید بعد از سفر به کشور ال سالوادور از پارک ابر های مونته کریستو و هم چنین چندین پارک جنگلی دیگر بازدید کنید که هرکدام جاذبه های خارق العاده و متفاوتی را در خود جای داده اند.

از وقتی کار نویسندگی رو شروع کردم واقعا از کارم لذت می برم و سعی می کنم شما رو هم با مطالبی که واقعا برای من جذاب هستن، آشنا کنم. تا رسیدن به شیرگاه جاده بسیار خوبی پیش روی شما است، اما جاده جنگلی شیرگاه آسفالت نشده و مسیری نسبتا جنگلی را تجربه خواهید کرد. منطقه جنگلی ارسباران در گذشته نه چندان دور دارای وسعت زیاد بوده و به علت قطع یکسره جنگل برای تامین ذغال وسعت زیادی از این جنگل از بین رفته است، طی آخرین اطلاع وسعت جنگل ارسباران 164 هزار هکتار بوده که از این وسعت 148 هزار هکتار از آن به عنوان جنگل حمایتی و حفاظتی است.

این قلعه که به نامهای «دژ بابک»، «بذ و قلعه جمهور» هم معروف است، دژ و مقر سردار تاریخی ایران، بابک خرمدین بودهاست. آب و هوای آن معتدل کوهستانی است و به دلیل نزدیکی به قلعه تاریخی بابک و همچنین جنگل های ارسباران مورد توجه گردشگران بوده است. به دلیل شرایط خاص و ویژهٔ اقلیمی و جغرافیایی، منطقهٔ ارسباران از پوشش غنی و متنوع گیاهی و قارچی برخوردار است. جهت ارزیابی توان جنگلداری منطقه مورد مطالعه، ابتدا به مطالعه و شناخت ویژگی های اکولوژیکی منطقه از قبیل ارتفاع از سطح دریا، شیب، بافت خاک، اقلیم، ارزش گونه های گیاهی، عمق خاک و تراکم تاج پوشش پرداخته شد و سپس مدل اختصاصی جنگلداری ارسباران تهیه گردید.

بلندترین آبشار منطقه به آبشار نومل شهرت دارد که بیش از ۳۰ متر ارتفاع دارد. قلعه پشتو در کوهستان بسیار بلند به ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر بنا شده است. او بعد از مکث نسبتا طولانی میگوید: «سرما و پیدا کردن غذا، خاطرات وحشتناکی را در ذهنم شکل داده که دوست ندارم دوباره به یادشان بیفتم. همان گونه که گفتیم طبیعت النگدره در تمام فصل ها بسیار زیباست و در هر موقع از سال می توان بهترین و زیباترین عکس ها را از اینجا به یادگار برد.

یوسفپور رشتی، م.، 1377. بررسی زادآوری طبیعی سرخدار و نقش کیفیت بذر در تجدید حیات آن. علیجانپور، ا.، 1379. بررسی تعیین روش آماربرداری بهینه و کاربرد آن در جنگلهای ارسباران. اما مرگ بهترین دوست آنها در سال ها قبل، تاثیر زیادی بر احساس دو طرفه آنها گذاشته است. از میان دو هزار و ۴۰۰ گونه شناسایی شده در آذربایجان حدود هزار و ۴۰۰ گونه از مجموع آنها در جنگل های ارسباران زیست می کنند. یک کارشناس محیط زیست گفت: در هر مترمربع از جنگل ابر، افزون بر 50 گونه گیاهی وجود دارد و جنگل ابر شاهرود از این نظر در جهان کمنظیر است.

یاسر منتظری گفت: آتش سوزی در بخشی از جنگلهای صفارود شهرستان رامسر با تلاش نیروهای سازمان منابع طبیعی و با وجود وزش باد شدید به طور کامل مهار شد. این رویداد قلب هر انسانی را آتش می زند امیدوارم کسانیکه در این مورد غفلت کرده اند به زودترین فرصت مجازات شوند. بعد از ظهر روز شنبه محدوده 15 هکتاری دچار حریق شده بود، که با همکاری عوامل آتشنشانی مهار شده بود.صبح روز یکشنبه به علت وزش باد در منطقه، آتش زیر خاکستر این آتش مهار شده، دوباره از سر گرفته شد تا اینکه آتش نشانان، بعد از ظهر روز گذشته، در محدوده ی ورودی به جنگلهای ارسباران در روستای آستامال، موفق به مهار کامل آتش سوزی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید