مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۷ – ویکینبشته

در جنگلات بادغیس اصطلاح «غروق» برای همه آشنا است، این اصطلاح از ادوار گذشته بهجا مانده است، زمانیکه شکارچیان محوطهای را مختص به خود میدانستند و کسی اجازه شکار در آن منطقه را نداشت. مانند پشه ها که نیش خود را از درون بدن حیوان دیگری فرو می برند و خون آن ها را می مکند. بنده از مقام ریاست استدعا میکنم که عین این نامه را ببنده نوشتهاند مقرر فرمایند با یک شرحی به اداره لوله کشی بفرستند و توصیه مؤکد بشود که به این اشخاص تعدی نکنند (صدرزاده ـ برای پیشرفت لوله کشی باید یک مقررات خاصی وضع شود) عرایض دیگری هم داشتم ولی چون میدانم وقت گذشتهاست موکول میکنم بوقت دیگر.

شرحی هم از طرف جمعی از مستخدمین دولت و غیر مستخدمین دولت رسیدهاست که چون مفصل است از قرائت آن صرفنظر میکنم وخلاصه آن این است که عدهای از افراد بی بضاعت برای اینکه از پرداخت کرایه منزل که واقعا خیلی سنگین و سرسام آور است نجات پیدا کنند وکمکی به هزینه زندگانیشان بشود از اراضی شمال نهر کرج خریداری کردهاند و چند سال است هر کدام شاید یک ساختمان مختصری هم برای خودشان کردهاند یا در دست ساختمان است اداره لوله کشی سال گذشته اعلان کردهاست که چون اراضی مزبور برای تصفیه خانه لوله کشی لازم است این اشخاص بایستی اراضیشان را به اداره لوله کشی بفروشند و قیمت راهم بنرخ سال ۱۳۲۳ بگیرند معلوم نیست اداره لوله کشی با چه مجوزی چنین اعلانی کرده و چنین تصمیمی را گرفتهاست (حاذقی ـ کار عمومی مقدم بر منافع خصوصی است) آقا منافع افراد را هم باید در نظر گرفت وحقوق طبقه مستخدم دولت و طبقه ضعیف را هم باید مراعات کرد و باید به آنها کمک کرد.

و همین چیزها است که باعث شده که آنجا را ول کرده و بشهر هجوم بکنند بنده وضع این آقایان را تشریح کردم وضع زندگیشان همینطور است که عرض کردم وقتی که وضع معیشت این آقایان اینطور شد ونتوانستند خودشان را اداره کنند و معیشتشان با نان خالی هم تامین نشد مجبورند که به شهر هجوم بیاورند وقتی هجوم آوردند اینها را به کارهای غیر تولیدی وادار میکنند، چرا آقا ۳۲ میلیون دلار گندم از خارج وارد میکنند؟

پدرش را دیدم. معلوم شد شیرعلی چند سال در شهر «ساری» پیش عموی خودش بود، به مکتب رفته، عربی و فارسی خوانده، در هفده سالگی پدرش برای معاونت خود به دماوند آورده. در اینجا نوشته شدهاست دو فوریت ولی بنده از طرف آقایان مامورم که عرض کنم که یک فوریت را پس میگیریم و فقط تقاضای یک فوریت میشود برای اینکه به کمیسیون برود و اصلاحاتیکه لازم است در باب این چهار ماده که عرض شدهاست انجام بگیرد. نایب رئیس ـ راجع به ایرادی که فرمودند اولا باید در نظر داشته باشند وقتی این طرح مطرح شد موضوع دو فوریت بود ثانیا مطابق ماده ۱۴۳ که قرائت میشود باید رای گرفت.

نایب رئیس ـ بنابراین بترتیبی که قرائت شد شش نفر بعضویت هیئت نظارت سازمان برنامه و هشت نفر بعضویت دیوان محاسبات انتخاب شدند. نایب رئیس ـ فوریت اول مطرح است رای میگیریم آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد بنابراین طرح باید بطورعادی تلقی شود و جریان پیدا کند حالا نسبت به پیشنهاد آقای رفیع باید رای بگیریم. برای اینکه باید این کار در مملکت درست بشود که هر کس دلش میخواهد نباید آراء را بسوزاند (حاذقی ـ کار از این درست تر نمیشد رایها را عوض کرده بودند) بسیار خوب آراء را عوض کرده بودند این آراء که عوض شد در قانون انتخابات جعل کنند تطمیع کننده، تزویر کننده برخلاف مقررات عمل کننده برایش یک فکری شده برایش یک مجازاتی معین شده (صحیح است) (حاذقی ـ کمک کنید اجراء شود) آقای حاج حاذقی در قانون انتخابات میگوید باید صورت مجلس باشد، باید انجمن ابطال کند بنده خودم رفتم پیش آقای عماد ممتاز استاندار محترم تهران که حقیقت را تجسس کنم (امامی خوئی و بهادری ـ مرد شریفی است) بلی آقا عماد ممتاز نوه مرحوم میرزاد قلی خان وزیر رفتم پیش ایشان گفت آقا من این صورت را دارم گفتم آقا صورت مجلس را بیاورید، آنوقت یا بخشیان یا بدخشیان نامی است (ناظرزاده ـ بخشیان) بلی بخشیان نامی گزارش میدهد جناب آقای فرماندار یا استاندار، حسب الامر رفتم برای رسیدگی وقتی وارد شدم در آنجا، یک مرتبه بمن گفتند آراء را سوزاندند آراء را سوزاندند؟

شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، مخصوصا شمرده صحبت میکنم واستدعا دارم آقایان نمایندگان محترم و مخبرین جراید این عرایض اصولی مرا کاملا دقت بکنند که هیچگونه تحریفی در ش داده نشود و تصور نکنید و نکنند و نرود کدخدای ناخواسته در عرض عرایض خیال تشنج یا تباین فکری با عدم الفت وائتلاف در نظرم باشد ما برای وصل کردن آمدیم، همه که اینجا جمع شدهایم ا زنمایندگان محترم تهران که تشریف آوردهاند اینجا و نمایندگان ولایات هم انشاء الله، انشاء الله برای خدمت به این مملکت و به این جامعه آمدهایم (انشاء الله) در جلسه قبل از هم مکرم و بمنزله پدرمن یک تذکری فرمودند که آن تذکر صحیح بود و هم کردند که من موضوع خاصی را در نظر دارم و نظر شخصی دارم از این جهت از شخص ایشان هم متشکر به ایشان هم عرض کردم استغفار میکنم و ایشان هم قبول فرمودند بنده در دو جلسه اینجا راجع به اساس انتخابات تهران اعتراض اسول کردم این اعتراض من یا از نظر کوتاهی بیان و عدم فصاحت یا از نظر تحریف ونظر خاص جوری جلوه کرد که تصور کردند من با افراد خاصی نظر مخصوصی دارم از اینجهت آقای کتر بقائی در روزنامه خودشان استعلامی کردند و من پاسخ روشن دادم و در ذیل آن استدعا کردم که اگر پاسخ من قانع کردهاست شما را بسیار خوب و گرنه بمن پاسخ بدهید، جوابی ندادند معلوم شد ارضا شد خاطر ایشان از از عرایض بنده، عرایض من چه بود؟

نایب رئیس ـ آقای آشتیانیزاده. نایب رئیس – طبق چه مادهای؟ نایب رئیس ـ نتیجه آرای متخذه جهت اعضای هیئت نظارت برنامه و اعضای دیوان محاسبات قرائت میشود. نایب رئیس ـ بنابراین یک فوریت مطرح خواهد بود، آقای نبوی مخالف هستید؟ نایب رئیس ـ آقای کهبد. نایب رئیس ـ آقای ملک مدنی. گفتند شما به این مطالب کار نداشته باشید شما یک یادداشتی بدهید که بما اضافه کار بدهند او بخنده و شوخی برداشت نوشت که به آنها اضافه بدهید بعد از دو روز این دو سه نفر خانم احکامی دستشان آمد که هر کدام ماهیانه علاوه بر هفتهزار ریال حقوق اصلی ماهیانه دوهزار و پانصد ریال اضافه کار میگیرند درحالی که کار اصلی را انجام نمیدادند تا برسد به اضافه کار و همینطور در روزنامهها خواندم که یک معروفهای که در بار نینا خدمت میکرده اوررا بردهاند با ده هزار ریال حقوق ماهیانه در سازمان برنامه مشغول خدمت کردهاند این مسائل اسباب تاثر مردم و مخصوصا اسباب تاثر نمایندگان است (صحیح است) برای اینکه مااز این برنامه توقع زیادی داریم و معتقدیم که این تنها راهی است که بتواند جلو مخاطرات احتمالی و آتی مملکت را بگیرد و در این مملکت یک قدمهای مؤثر اصلاحی بردارد و اگر از حالا این گشاد بازی شروع شود البته من عرض کردم اطمینان دارم که این مطالب بگوش آقای منصورالملک نرسیده برای اینکه ایشان با آن فکر ارادهای که دارند اساسا تن به این کار نمیدهند ولی چه میشود کرد همان اشخاصی که زیر دست بودند و مورد اطمینان بودند از این اعتمادی که به ایشان شدهاست سوء استفاده کردند و یک همچو خرابکاریهایی را اجازه دادند انجام شود اینست که میخواستم ضمن بحث در کلیات این لایحه ۵۰ میلیون ریال که در اختیار سازمان برنامه گذاشته میشود نظر معظم له را به این موضوع جلب بکنم که دستور بفرمایید تمام این کارهایی که بر خلاف اصول و برخلاف نظرشان شده مورد تجدید نظر قرار بدهند وهر خرابکاری که شدهاست قلم نسخ و باطل روی آن بکشند و بتمام روسای شعب اداره سازمان برنامه ابلاغ کنند که اگر آنها مقدم بیک کاری شدند که برخلاف اصلوب و اساس کار سازمان برنامه و برخلاف نیات اصلاحی باشد مورد بازخواست و محاکمه واقع خواهند شد تا مجاز ندانند خودشان را بیک چنین کارهای خلاف اصولی و اما راجع به این ۵۰ میلیون ریال البته چون قید شده ضمن بودجه سال جاری پیش بینی شده ودر اختیار سازمان برنامه گذاشته میشود که بعد از انجام کارهایی که اجرا میشود ومخارجی که میشود اسنادهزینه آنرا طبق مقررات تهیه کند و در قسمت سازمان برنامه بحسابهای عمرانی کشور در سال جاری گذاشته میشود بنده هیچ عرضی در این مورد ندارم منتهی نکتهای که هست این است که در ضمن پیدا کردن راه برای بیکارها باید اصل الاهم فالا هم در نظر گرفته شود کارهایی که ضرورت دارد و مهم است مقدم بر کارهای تفننی منظور شود زیرا بطوری که میگفتند اشخاصیکه مشغول مطالعه شدهاند برای تهیه کار اغلب برای سرعت در اخذ تصمیم مطالعه لازم نمیکنند که چه کاری الان بیشتر ضرورت دارد وفقط بصرف از سرباز کردن یک کاری ولو به اصلاح و پهن کردن یک جاده که الان مورد استفادهاست چندی وقت میگذرانند و در نتیجه وقت و پول ممکن است از یک کار مهمی بیک کار غیر مهمی صرف بشود و در پایان عرایضم خواستم نظر جناب آقای منصور را که عهده دار ریاست دولت هستند به این موضوع جلب میکنم که در حال حاضر تمام مردم این مملکت از دور ونزدیک چشمشان به این دولت دوخته شدهاست وهمه منتظر هستند دولتی که با این نحوه به اتفاق آراء رای اعتماد مجلس شورای ملی و با اکثریت نزدیک به اتفاق آراء رای اعتماد مجلس سنا را تحصیل کرده با خواست خدا و با حسن نیتی که در اعضای کابینه سراغ داریم موفق به برداشتن یک قدمهای موثر و مثبتی بشوند (نمایندگان ـانشاءالله) به انتظار اینکه جلسات هیئت دولت که همیشه تشکیل میشود تمام وقتشان صرف چاره جویی و پیش بینی کارهای مفید و عمرانی واصلاحی بشود ما انتظار داریم که هیئت دولت وقتش صرف توجه بکارهای فرعی و جزیی و کارهای افرادی که اغلب متاسفانه دستگاههای مملکت بنفع آنها میچرخد نباشد بلکه توجهشان بکارهای مهم و اساسی مملکت باشد که ما نمایندگان ملت در نزد موکلین خودمان و در نزد ملت رو سفید باشیم و بتوانیم از یک دولت فعال و کاری که همت او صرف خدما اجتماعی میشود با کمال حسن نیت پشتیبانی بکنیم.

این برای نمونه بود، اما بیشتر دستگاههای مملکت این طور نبودند و نیستند زیرا همانطور که عرض شد هیچ عضو دولت خودش را مسئول هیچ کاری نمیداند و افراد زیادی که داخل در یک مشاغل خاصی شده ان اکثرا در عرض هم و به موازات هم یک کاری را شروع میکنند و آخر هم هیچ کاری انجام نمیشود مسئولیت هم لوث میشود و نمیتوانیم بگوییم آقای مدیر کل، آقای معاون اداره یا یک عضو در سایه بیعلاقگی تو به قانون و بی توجهی تو به وظیفه یک همچو ضرری به مملکت واقع شد هم حقی از مردم اضافه شد، بنابراین نظر این بود که سازمان برنامه مجاز باشد یک اشخاصی که تاکنون عضو دولت شده بودند حقوق از دولت میگرفتند بخدمت دعوت بکند و خلاصه یک قسمت مهمی از بودجه برنامه صرف حقوق این اعضای جدیدنشود، (افشار صادقی ـ از اشخاص متخصص باید استفاده کرده) اشخاص متخصصی که تا کنون بیماری عضو دولت شدن پیدا کرده بودند عضو دولت شده بودند و دنبال کار آزاد نمیرفتند منظور این بود که از اینها استفاده شود برای اینکه ما سال گذشته را که حساب کردیم دیدیم بیش از ۸ هزار میلیون بودجه که داشتیم بیش از ۹۰ در صد بمنظور حقوق پرداخت شده بود و در حدود ۱۰ در صد آن صرف یک کارهایی شده بود که مربوط بپرداخت فوق العاده واضافه مزایا و غیره شده بود و برای این مملکت هیچ کارعمرانی انجام نشده بود و خزانه هم پولی نداشت ومنظور این بود که اعضای جدیدی استخدام نشود علاوه براین در اصل قانون پیش بینی شده اعضای مورد احتیاج از دستگاههای دولت بسازمان برنامه داده شود با همان حقوق و مزایا خدمت کنند و منظور اول این بود که اعضای دولت با تشبث همه حمله و هجوم بسازمان برنامه نیاورند و نظر دوم این بود که تفاوتی بین آن کسانی که در سازمان برنامه خدمت میکنند و آنهایی که در دستگاه دولت هستند تفاوتی از حیث حقوق و مزایا نداشته باشند تا اینکه سیل اعتراضات هر روز بطرف مجلس شورای ملی و نمایندگان ملت سرازیر بشود در قسمت اول با فشار و اصراری که دولت کرد یک استثناء قایل شد که تنها در صورت ضرورت، ضرورت قطعی که متخصص لازم دارند که در حال حاضر از دستگاههای دولت حقوق نگیرد میتوانند اورا استثنائا به خدمت دعوت بکنند با چندین قید تا اینکه در حقیقت اطمینان خاطر پیدا شده بود که جز در مورد ضرورت یک عضو تازهای بخدمت دعوت نشد اما در موضوع دوم که مجاز بودن دستگاه سازمان برنامه بود با انتقال اعضایی از ادارات دولتی بسازمان برنامه این موضوع البته در قانون معین شده بود و تصریح شده بود ولی دولت یک تقاضایی کرد از مجلس شورای ملی و آن تقاضا به کمیسیون برنامه مراجعه شد، آن تقاضا این بود که سازمان برنامه مجاز باشد در مواردی که ضرورت ایجاب کند و غیر از آن راهی نباشد برای اخذ نتیجه بتواند بهر کسی که صلاح میداند و ضرورت دایمی باشد یک اضافه حقوقی، اضافه خرجی کمک کند که کمیسیون برنامه یا قبول این تقاضا که در حقیقت ماده واحده شده بود موافقت نداشت چندین جلسه تشکیل شد، بحث شد موافقت نداشت چندین جلسه تشکیل شد.

آشتیانیزاده ـ دانشجویان آشوب طلب نیستند آقای دکتر. دکتر علوی ـ بنده خیلی تشکر میکنم ازهمکار محترم آقای آشتیانیزاده که عین بیانی را که در آن جلسه راجع به بیدار شدن افراد جامعه بنده کردم و عرض کردم که افرا جامعه به علت رادیو و روزنامه و اصطکاک بیشتر با همدیگر امروز بیدار شدهاند امروز ایشان مطالب بنده را تکرار کردند، اما راجع به گله ایشان از بنده، بنده این گله را غیر واردمیدانم برای اینکه خیلی بیش از ایشان به دانشجویان پزشکی و به حرفه شریف و مقدس پزشکی علاقه دارم تا آقای آشتیانیزاده برای اینکه بنده در این کشور در این دنیا هر چه دارو ندارم هست در خلال طبابت بدست آوردهام ولی اساسا مثل اینکه ایشان گوش به عرایض بنده آنطوریکه باید وشاید ندادهاند.

نایب رئیس ـ آقای دکتر علوی. ماده اول ـ ماده ۸ آییننامه جدید نسخ و بجای آن ماده نظامنامه سابق تصویب میشود ((پس از آنکه مخبرین گزارش شعب را در مجلس قرائت نمودند در مورد انتخاباتی که صحت آنرا شعبات تصدیق نموده و در مجلس معارض ندارد مجلس برای هر یک جداگانه رای میدهد و رئیس اسامی آنهایی که صحت انتخابشان محقق شده اعلام میکند. در موارد لوایح با طرحهایی که یک فوریت آن تصویب شده باشد موضوع به کمیسیون مربوط ارجاع میشود و پس از وصول گزارش کمیسیون یک نوبت درباره آن شور بعمل میآید بدین ترتیب که بدوا در کلیات و پس از آن درباب مواد فردا فرد مذاکره و اخذ رای بعمل میاید هرگاه در مورد شور مواد تصویب نشد آن طرح یا لایحه رد شده محسوب خواهد گردید.

دکتر شایگان ـ مطلبی که به عرض نمایندگان محترم رسید همان است که در بدو ورود نمایندگان تهران به مجلس به عرض هیئت رئیسه رسیدهاست، آقایان همه تقریبا متحدالرای هستند که این آییننامه ایکه گذشتهاست مضار متعددی دارد (آشتیانیزاده ـ صحیح است خیلی زیاد) (غلامرضا فولادوند ـ منافع زیادی هم دارد) اثبای شیئی نفی ما عدا نمیکند، عرض میکنم برای رفع این مشکلات و برای تصحیح این آییننامه البته وقت ممتدی و مذاکرات ممتدی لازم دارد ولی تشخیص پانزده نفر از آقایان که این طرح را تقدیم کردند این است که بعضی از این مواد اصلاحش فوریت دارد که اگر این مواد اصلاح نشود اصلاح کارهای دیگر تقریبا غیر مقدور است (یکنفر از نمایندگان چرا؟) عرض کتم که قاعده گویا براین جاری است که بعد از این که بنده از اینجا از حضورتان مرخص شدم تشریف بیاورید و اشتباهات بنده را بگویید وبنده هم خیلی خوشحال میشوم.

وقتی یک نفر از یک قبیله به قبیلهٔ دیگر که مسافت مسکنشان ده فرسنگ فاصله دارد اگر برود، اورا تغذیه نکنند حق دارد مزار چنین حی را مزار میت انگارد. هر جا لازم است کارخانجات مختلفی که متناسب باشد تاسیس شود هر جا منطقه ملاریا خیز است با مالاریا مبارزه شود و هر قسمتی که مردم احتیاج مبرم بوسایل و دام کشاورزی دارند به آنها داده شود، خانههای روستایی ساخته شود و مشکلاتی که الان جلوی پای مردم هست برداشته شود که مردم این مملکت اکثرا فاقد وسایل اولیه زندگی هستند آنها میتوانند حداقل مایحتاج زندگی را تحصیل بکنند و خلاصه ملت در یک راهی بیفتد که آینده او بهتر از گذشته او باشد توضیحات البته برای اعضای کمیسیون سازمان برنامه قانع کنند بود خاصه اینکه هریک از اعضای نظریاتی داشتند که به موقع خودش دادند (خسرو قشقائی ـ نمونهاش هم دیده شد) و نماینده دولت هم که اغلب خود نخستوزیر وقت بودند پذیرفت بالاخره مجلس شورای ملی هم مصوبات کمیسیون برنامه را بصورت قانون تصویب کرد و برای اجرا بدولت ابلاغ نمود این قدمی بود که مجلس شورای ملی برداشت و عملا نشان داد که علاقه مند و خواهان اصلاحات اساسی در مملکت هست و در حقیقت از این کسالت و بطالتی که در دستگاههای وزارتخانهها مشاهده میکنید که موفق نیستند قدمهای مفید وعمرانی برای مملکت بردارند خسته شده ومطابق این قانون به این دستگاه اعتماد دارد که تشکیل بشود و شروع کند به اجرای مواد مختلف این برنامه دو نکته اساسی در آنجا مورد توجه کمیسیون بود که مجلس شورای ملی به آن مواد رای موافق داد نکته اول این بود که سازمان برنامه یک دستگاه عالیه نظارت و مراقبت در اجرای این مواد ومقررات است زیرا ما میدانستیم که این وزارتخانهها با این بودجهتای پر عرض و طول با این دستگاههای پر عرض و طولی که دارند در حال حاضر خودشن بخودی خود کارهای مثبتی نمیکنند تحت نظارت سازمان برنامه به اقتضای کارهایی که برایشان معین میکنند بکار مشغول باشند و تدریجا نتیجه کارهای آنها به اطلاع مجلس شورای ملی برسد نکته دوم این بود که از بین اعضاء و کارمندانی که حقوق از دولت میگیرند و همانطوری که مکرر اینجا در پشت این تریبون اعلام شدهاست بیش از ۹۰ درصد بودجه این مملکت که با چه وضع رقت آوری از مردم این مملکت گرفته میشود صرف حقوق آنها میشد از همین اشخاص و همین اعضاء و همین مستخدمین استفاده شود که در حقیقت یک مشکل جدیدی برای مملکت تولید نشود ویک افراد تازهای توی این ضرر نفع برای خودشان تصور نکنند و مجددا تحمیل بدستگاه این مملکت نشوند و از راه حقوق بگیری سربار این مملکت نشوند زیرا ما میدانستیم که در میان مستخدمین دولت مهندس، کارشناس، دکتر در علوم اقتصاد افراد تحصیلکرده عالم ارو پا رفته دانشکده دیده فراوان است متاسفانه خرابی سازمان مملکت و نبودن حس مسئولیت و اختیار و عدم وجود یک قوه ناظرهای برای اینکه آن کسی که خدمت نمیکند گریبانش را بگیرد و تحت محاکمه بکشد و آن کسی که خدمت میکند تشویق بکند سبب شدهاست که اینها در دستگاههای دولت وجودشان نافع نباشد و کار نکرده آخر ماه لیست امضاء کنند حقوق بگیرند و اکثرا هم متاسفانه حق دارند از اوضاع ناراضی باشند و خودشان جزو منقدین دستگاه باشند و هر روز معایب دستگاههای مملکت را بگویند نظر این بود آقای افشار صادقی که همین مستخدمین را متمرکز کنند در آن کارهایی که الان تحت نظر سازمان برنامهاست و با یک مسئولیت و اختیاراتی شروع بکار کنند البته منکر این نیستم که اگر افراد ایرانی با یک سازمان صحیحی وارد خدمات اجتماعی خودش بشود شاید بهتر از افراد فرنگی و بهتر از افرادی که مرتبا میشنویم د رکشورها برای مملکتشان فداکاری میکنند حاضر است خدمت بمملکت خود بکند و فداکاری کند ولی دستگاه ادارات ما که یک دستگاه و سازمان پوسیده و کهنه و زنگ زده شده بود و کاری پیش نمیرفت ما برای نمونه یک دستگاه تازه به آنها بدهیم گرچه حالا هم میبینیم بعضی از دستگاههای توی این مملکت هست که خوب کار میکنند.

کهبد ـ بنده در این لایحه ثبت نام کردهام بنام موافق مشروط البته هیچ شک و تردیدی نیست که یکمشت مردمی که واجد شرایط زندگی نیستند و به تهران آمده باید وسایل زندگی برای آنها فراهم آورده مخصوصا که قسمت اعظم آنها از طبقه کشاورزانند وبنده معتقدم این ۵۰ میلیون ریال که باید صرف کار برای این آقایان بشود منحصرا صرف امور کشاورزی و تولیدی بشود (یکنفر از نمایندگان ـ بیشتر این مبلغ صرف شده) و آنها را بر گردانند به محلهای خودشان و کار به آنها بدهند آنها را وادار نکنند بکارهای غیر عمرانی بنده وضع زندگی یک زارع را برای آقایان تشریح میکنم و آن این است که یک زارع حد اکثری که میتواند با یک لنگه گاو کشت کند یک خروار است ومیزان متوسط محصولی که بدست میاید بیش از ده برابر نیست یعنی تصور نمیکنم بیش از ۱۰ برابر یک تخم ده تخم باشد (چند نفر از نمایندگان ـ هفت تخم) عرض کردم حداکثری که بدست میاید ۱۰ تخم است یک خمس آن صرف تهیه آب میشود یک خمس هم سهم مالکانه است و برای زمین بقیه میماند ۶ خروار ده در صد آنهم که بذرش کسر میشود میماند ۵ خروار و ۴۰ من واین خودش هست و قطعا زن دارد و حتما دو اولاد هم دارد که یک عائله چهار نفری را تشکیل میدهند که این چهار نفر اگر هر کدام روزی یک چارک نان خالی بخورند میشود یک من و ۳۶۰ روز است در سال ۳۶۰ من صرف خوراک روزانه آنها میشود دو خروار برایش باقی میماند آیا با این دو خروار زندگی چهار نفر از لحاظ بهداری، لباس و سایر امور میگذرد و میتواند زندگی کند هر خروار گندم را ۱۵۰ تومان فرض کنیم با آن چه میتواند بکند بعقیده بنده باید وسایل کارشان را مهیا کرد یعنی بجای اینکه ۱۰/۵ تخم بدست بیاورد ۱۵ تخم بدست بیاورد باید اینها را مشغول کرد یکی از وسایلی که میخواستم عرض کنم و وسیلهاش را هم در دست داریم این است که در سال ۱۳۱۰ قریب ۵۲ میلیون گوسفند در ایران بود و متاسفانه درسنه گذشته البته تفریبی عرض میکنم آنچه بنده حساب کردم و احصائیه دارم بیش از ۱۰، ۱۱ میلیون نیست چه شده که اینطور شدهاست ۴۰ میلیون گوسفند از بین رفته جز اینکه موجبات نا امنی و اسباب زحمت برای این زارع فراهم شده چیز دیگری هست؟

آشتیانیزاده ـ بنده از حضور جناب آقای نخستوزیر استفاده میکنم و از ایشان استدعامیکنم نسبت به وضع آب رودخانه جاجرود که در جلسه گذشته عرض کردم دستور بفرمایید اقدام عاجل و فوری بشود که خرده مالکین و رعایای قسمت اعظم از ورامین دچار بیآبی نشوند تذکر هم نسبت به این موضوع به بعضی اشخاص دیگر هم دادهام در موقع خود، و اگر اقدام عاجلی نشود مجبورم موضوع را بعدا در مجلس مطرح کنم. مقام ریاست مجلس شورای ملی بعد از خاتمه بیانات آقای کهبد پیشنهاد کفایت مذاکره میکنم نورالدین امامی.

در جلسه بعد که صورت مذاکرات جلسه قبل بایستی قرائت وتصویب میشد بنده مریض و غایب بودم بعدا که صورت مذاکرات مجلس را مطالعه کردم معلوم شد بیانات بنده با اشتباهات فاحشی چاپ شدهاست این اشتباهات و مندرجات بعضی روزنامهها در قسمت نقل مذاکرات مجلس که متاسفانه غالبا نطق نمایندگان را بطور ناقص ودست و پا شکسته در ج میکنند سوء تفاهمی ایجاد کردهاست که موجب نگرانی و ایراد و اعتراض عده زیادی از اشخاص روشن فکر و اصلاح طلب به بنده شدهاست کارتی هم با پست شهری از طرف جمعی طرفداران قانون اساسی به بنده رسیدهاست که عینا تقدیم مقام ریاست میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید