مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۷ – ویکینبشته

منطقه جنگلی ارسباران در گذشته نه چندان دور دارای وسعت چشم گیری بوده که به علت قطع یکسره جنگل برای تامین ذغال وسعت زیادی از این جنگل از بین رفته است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانشرقی تصریح کرد: از سال گذشته احداث پایگاه دومنظوره اطفای حریق جنگلهای ارسباران و امداد و نجات کوهستان در استانداری آذربایجانشرقی مصوب شده است، اما زمان اجرای این مصوبه از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکت مس؛ گفتند باید منابع طبیعی اجازه دهد تا برای استخراج مواد معدنی وارد جنگلهای ارسباران شویم تا ما پایگاه اطفای حریق را احداث کنیم.

درون اینجا تنوعاتی وجود دارد، اما یک صفحه تمام سکه ها حامل قهرمان یونانی “شاه شاهان، ناجی بزرگ” (سوترمـیگاس) است. یکجا با این سکه ها کـه در یک ظرف ستیتایت (سنگ صابون) دربین مخروبه های یک گنبد (ستوپه) یـافت شده، یک سکه طلائی امپراطوررومـی، تراجان (98- 117 م) وجود دارد، بدین معنی کـه این ذخیره گاه با سکه های ویماکدفیزیس بعد از 98 م ساخته شده است. آنـها همچنان درون سرزمـین ها و دربین مردمانی مستقر شده بودند کـه برای مدت طولانی تحت تاثیر یونانیگری قرارداشتند. غلبۀ کوشانـها درمسیرمـهاجرین سکائی ومربوطین آنـها ادامـه مـییـابد کـه درسالیـان قبل از صحراهای آسیـای مـیانـه بداخل حصص شرقی فلات ایران و جلگه های شمال هند گسترش یـافته بودند.

تفاوت عمده اینستکه موج اولی سکائیـان بطرف غرب حرکت مـیکند، درحالیکه موج دومـی توسط پارتیـان ممانعت شده وعمدتا بشرق یعنی بطرف نیم قاره هند حرکت مـیکند. همچنان سواره ها بودند که ساتیبارزانس والی ارییا را (پس از تسلیمی اولی) بهنگام شورش بمقابل الکساندرهمراهی میکردند. دراینجا همچنان یکمقدارسکه های رومـیان، هندیـان و پارتیـان، مواد شیشۀ رومـیان، یک شانـه عاج ظاهرا دارای مشخصات هندی و یک آئینـه نقرۀ چینائی موجود مـیباشد. همچنان ممکن هست نام چینائی افاده کنندۀ یک عنوان یـا نام دیگر شاه باشد.

اینـها شامل مـیورو(مـیترا)، موا (مون یـا مـهتاب)، آتشو(آتش) و وادو(باد) بکتریـان مـیباشد. سکه های مسی “امپریـال” جدید سوترمـیگاس نشاندهندۀ سر اشعه دار(فرضی) مـیترا دریک روی ویک مرد اسپ سوار درون روی دیگر هست (یعنی ادامۀ عنعنۀ قبلی توسط حاکمان ساکا کـه ازیس و ازیلیسیس شروع کرده بودند). دیگران نشاندهندۀ نفوذ روشن سکائیـان شمال، غرب یونانیزه یـا شرق هندی است. از اینکه این شـهرت برواقعیت استواراست یـا نـه، نامعلوم است؛ چیز روشن اینستکه درون دوران کوشانـها، از اواخر سدۀ اول که تا اوایل سدۀ سوم م، بودیزم ازشمالغرب هند از طریق افغانستان عمـیقا بداخل آسیـای مـیانـه گسترش مـییـابد.

اینـها وسکه های دیگرنشاندهندۀ تنوع عقاید دینی درامپراطوری کنیشکا و درعین زمان تضعیف کنندۀ شـهرت عنعنوی کنیشکا بحیث بزرگترین مروج عقیدۀ بودیستی است. سنکریزم (تلفیق عقاید) کـه بدنبال مـیآید درون زمان کوشانـها بـه اوج خود مـیرسد. برقراری رابطه ذهنی و روانی شاعر با طبیعت هم نوعی اشتراک عرفانی فرافگنی روانی است که به شاعر امکان می دهد تا خود را در طبیعت و طبیعت را در خود بیابد. اما در سال 1335، مسجد دچار آتشسوزی شد و مردم آمل مسجد جامع را مجدداً مرمت و بازسازی کردند. ما اگر فردا در شهر بمانیم عینالدوله، امامجمعه و مردم را بکار برانگیزد، و باشد که میانه کسان ما با کسان امامجمعه زد و خورد پیش آید، و آنگاه هنگامهٔ حیدری و نعمتی و جنگ دو کوی برپا گردد، و خواست ما از میان رود.

نفی ششهزار راهب روحانی که کرم میان درخت اتفاق آرای ملت ما بود، از غیرت رجال و کفایت صدرالوزرا در کمال سهولت به عمل آمد. حیوانات متعددی از قبیل مار، گراز، خرس، گرگ و غیره هم در جنگل ها هستند که باید از قبل با نحوه مواجه شدن با آن آشنایی داشته باشید. پاکسازی بیوقفه جنگل باعث شده که تعدادی از این حیوانات محیط زیست بومی خود را تغییر دهند. ارتفاع زیاد جنگل از سطح دریا، پایین بودن دما در فصل گرما و وجود چشمهسارهای فراوان و پوشش جنگلی متنوع از شاخصههای این جنگل است.میزان بارندگی در این منطقه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیمتر و متوسط حداکثر دما ۲۰ و حداقل دما شش درجه سانتیگراد است.از چشمههای دایمی منطقه میتوان به چشمه آلوچال، آب شرش و آبشار اشاره کرد.

با این که اکثرمار ها بی خطر هستند اما ممکن است مارهای خطرناک هم در مسیر شما قرار بگیرند. پس دولت انگلستان با بدست آوردن چنین منافع بی شماری هیچگاه درصدد برنیامد که چیزی برخلاف پیمان و تعهد خود مبلغ ناچیزی که ازاین راه عاید خزانه ایران میگردید عدول نماید و چون این تنزل عمومی لیره تاثیری در وضع لیرههای تضمین شده به طلا ایران نداشت و میبایست طبق پیمان ۴۴ درصد به کلیه موجودی بانک ملی ایران اضافه شود و دولت انگلستان هم حرف و ایرادی نداشت به این جهت از بانک ملی ایران درخواست نمود مبلغ موجودی را تعیین کنند تا ۴۴ درصد به آن اضافه نماید بدبختانه یا متاسفانه جناب آقای ابوالحسن ابتهاج مدیر کل بانک ملی ایران در آن موقع لندن تشریف داشتند و خوش خدمتی ایشان به نفع اربابان خود گل کرده و به بانک ملی ایران دستورمیدهند مبالغی که شرکت نفط و بانک شاهی سابق در حسابهای خود نزد بانک ملی ایران به لیره موجوددارد از کل مبلغ موجودی کسرشود یعنی مشمول این ۴۴ درصد نگردد.

از این فرصت استفاده کنم و همه ی هم محلیها رو دعوت کنم به عضو شدن در صندوق همیاری کوثر محل که با نیت خیر تاسیس شده. بگمان اغلب معلوم مـیشود او مانند تعداد زیـاد سیـاسیون قبل و بعد از خودش، کاملا فرصت طلب و درجستجوی حالاتی بوده کـه بصورت بهتری بتواند قاعده قدرت خود را تقویـه کند. بالاخره کوشانـها برقسمت زیـاد هند شمالی و حصص بزرگ جنوب آسیـای مـیانـه تسلط مـییـابند. مطابق هوهان شو و اگر تشخیص های ما صحیح باشد، کوجولاکدفیزیس توسط ینگاوژین (یین- کاو- چین) جانشین مـیشود کـه امپراطوری کوشان را که تا عمق نیم قارۀ هند توسعه مـیدهد.

اگراین خواندن درست باشد، مـیتواند سوترمـیگاس را با ویما تک (تو) مشخص کند. متن باوجودیکه خواندن آن عاری از مشکلات نیست، بـه پدر جد کنیشکا بنام کوجولاکدفیزیس، بـه پدرکلانش بنام ویما تک (تو) و پدرش ویما کدفیزیس اشاره مـیکند. چشمههای آب گرم و سرد ارسباران نیز یکی دیگر از جاذبههای گردشگری این منطقه است. وی اظهار میکند: از روشهای بیولوژیکی و مکانیکی برای مبارزه با آفتها استفاده میشود و جنگلهای ارسباران بهصورت مستمر مورد رصد و پایش قرار میگیرند و با توجه به نوع آفت و مرحله زیستی و میزان جمعیت آن، تدابیر مورد نیاز اتخاذ خواهد شد. وی افزود: موضوع جنگلها و پهنههای زیستی در زمان مسئولیتم در سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت زیادی داشت و به عنوان کانونهای اصلی تنوع زیستی شناخته میشدند بنابراین طرح ادغام ارائه شد و حتی در یکی از کمیسیونهای دولت رای آورد اما با مخالفت جدی وزیر جهاد کشاورزی وقت این رای برگشت.

قهرمانان سکه های اولیـه کنیشکا درزبان و خط یونانی اند، اما درسکه های بعدی، خط یونانی به منظور نوشتن بکتریـان استعمال مـیشود. سکه های او توسط سکه های کوجولاکدفیزیس تعویض مـیشود کـه ظاهرا چیو- چیو- چیوه (قیوجوکیو) منابع چینائی است. درروی دیگرآن یک شخص نشسته یـا سواربا یک جامۀ سنگین و بوتها بمقابل یک مصلح (که ظاهرا نشاندهندۀ شاه است) مـیباشد. سوترمـیگاس یـا ویما تک (تو) بواسطه ویما 2 کدفیزیس و مشـهور بـه کوشان های بزرگ جانشین مـیشود: کنیشکا، هویشکا و واسودیوا. درروی دیگرآن خدایـان متعدد هندیـان، یونانیـان یـا ایرانیـان تصویر شده اند.

بآنـهم معبودان ایرانیـان غبله داشته واین بخصوص درمورد سکه های مسی کنیشکا صدق مـیکند. این معلومات باضافۀ سالنامـه چینائی نشان مـیدهد کـه کوجولاکدفیزیس وادی کابل را از هندو- پارتیـان تحت گوندوفاریس و جانشین او، ابداگاسیس مـیگیرد کـه سکه های او نیز بطوروسیعی دراین قسمت یـافت مـیشود. آنـها درطول چندین سده دراین سرزمـین ها مستقرشده و ثروت هنگفتی ازطریق زراعت و تجارتب کرده بودند. دراین ساحه قدیمی درناحیه خواجه سیاه پوش، بقایای یک منارخشت پخته سده 12 وجود دارد که دربالای یک مسکونه عظیم قرون وسطائی بمساحت یک کیلومترمربع ایستاده بوده وعین پلان زمینی مثل قطب منار در دهلی جدید را نشان میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید