شهری شبیه به یک جنگل بارانی در مالزی – ایمنا

احداث یک سیستم حلقهای بسته که باعث میشود تمامی منابع به طور کامل مورد استفاده مجدد قرار گیرد، فضایی شبیه به یک اکوسیستم جنگلی در این شهر به وجود خواهد آورد. پل دوازده چشمه بعد از صفویه به لطف زلزله های مختلف ویران شد و به همین خاطر، یکبار در دوران قاجاریه مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت و امروزه نیز از جمله جاهای تاریخی باارزش در آمل به شمار می رود. امروزه از ابزار دیگری برای درست کردن کره استفاده می شود. مسعود جامسون، مدیرعامل مؤسسه طبیعت که محمدعلی اینانلو بنیانگذار آن بود گفت: خانواده اینانلو برای معرفی ایران و آشنا کردن مردم با ایران، محیط زیست و طبیعت زحمت زیادی کشیدند، اما اجری ندیدند.

کلَودیس مامیرتینوس، مورخ قدیمی دیگری میگوید که این برادر شورشی ازپشتیبانی “گیلها، بکتریانها و ساکا ها” برخوردار بود. مورخ یونانی اگاتیاس که درسدۀ ششم م زندگی میکند، میگوید که شاه بهرام 2 (276- 93 م) بمقابل مردم ساکستان جنگی براه میاندازد. شاه دراین متن میگوید که در زمان پدرش، سه شاه تابع در شرق از مرو، کرمان و ساکاها وجود داشت. مطابق کتیبۀ نقش رستم، قلمروی نرسه بحیث شاه ساکا ها شامل نه تنها سرزمین های ساکاها بلکه هندوستان و توران نیز است که ازدلتای هلمند تا سرزمین هندیها وسعت دارد. گزارش میشود که هرمزد 2 (303- 9) یک رابطه ازدواجی با (کوشان) شاه کابل برقرارمیسازد.

خلخالی – گمان میکنم تصادفی پیش آمد کرد تاثرجناب آقای دکتر بقایی شاید باعث شد فرمایشاتی فرمودند که من ناچارشدم از ماده ۹۰استفاده کنم چون بطورکلی راجع به فراکسیون نهضت ملی فرمودند که بنده هم فعلا بستگی دارم به آن فراکسیون اگر در فرمایشاتشان ادعاهایی که شد راجع به تغییر رژیم میفرمودند اشخاصی اطلاع داشتند توطئهای که میفرمایند در جریان بودهاست یا میفرمودند همان ۷ نفر با اطلاع بودهاند باز مطلبی بود که خود جناب آقای دکتر معظمی از اول تا آخر جریان را تذکر فرمودند و بنده آن موقعی که اسمم را بعنوان ماده ۹۰ نوشتم متوجه نبودم که جناب آقای دکتر معظمی هم در این صدد هستند و بیاناتی خواهندفرمود که احتیاجی باظهارات من نباشد برای حل اختلاف بین دربار و دولت در جریان مذاکره بودند در فراکسیون مطلبی اظهار نفرمودند خواه از مسافرت اعلیحضرت همایونی و خواه از علت مسافرت ولی یک مطلب دیگری هم هست که بطوریکه بنده استنباط میکردم نظر آقای دکتر بقایی این بود که نظیر آقای دکتر معظمی یا اشخاصی نظیر ایشان بجوابگویی ایشان و مبارزهای که شاید مایل بودند ایجاد بشود حاضربشوند و نظرشان با مثال بنده شاید نبوده و من هم از این جهت خوشوقت هستم ولی باید این نکته را قبلاعرض کنم که ما هم مانند اقمار مات و بی فروغی نیستیم بلکه افتخاراین راداریم که آن موحدی بودیم و هستیم که هیچگاه بت پرست نبودهایم (صحیح است) وکالتمان باز اینجا خودستایی مسلما از جانب ملت و روی همان دعوت و روی همان دعوت و علی رغم دخالتهای نیروی انتظامی و مقاماتیکه اسم نمیبرم انجام گرفته (میراشرافی – اسم ببریدآقای خلخالی) و من اگر چنانچه کینه توزی داشتم و اگر میخواستم در مجلس شورای ملی مصالح ممکت را تحت الشعاع این احساسات شخصی خود قراربدهم بنده حق داشتم نسبت به آن سوء قصدهایی که حتی بجان من میکردند و در راه عدم موفقیت ملت درانتخابات خودانجام میدادند همان شبی که آقای دکتر مصدق آمدند و بیاناتی کردند بحثهایی بکنم مطلبی که جناب آقای دکتر بقایی فرمودند راجع به تغییر رژیم و اعلان جمهوریت و از این قبیل مقوله بود و واقعا من تعجب کردم همانطور که روز نهم اسفند در مجلس از آقایان در سرسرای پایین مسافرت اعلیحضرت را شنیدم و من متعجب شدم برای اینکه هیچ گونه بنده سابقهای نداشتم و آقایان هم کاملا میدانند که جزء آن هیئتی که انتخاب شد بنده انتخاب نشده بودم و خود آقایان تصدیق میفرمایند که در آنجاهیچ ذکری نشده این نه برای این است که فرض کنید این قبیل صحبتها جرمی است فکر آزاد است بشر میتواند همه جور فکرکند مقام سلطنت هم که گفته میشود و تصورمیشود بنفع ملت است نه این است که اینها آلت برای نظریات شخصی و خصوصی باشد و من متاسفم که اینجا فریادهایی که بلندمیشود بیشتر جنبههای شخصی و فردی دارد هیچگاه محرومیت طبقات کثیرالعده ملت ایران مطمح نظر نیست و اگر هم مورد بحث قرارمیگیرد بصورت مقدمه ایست (میراشرافی – آن قسمت سهم شماست جناب آقای خلخالی) ملت اینقدر قدرت دارد و حتی احتیاج به گفتن من ندارد تاریکیها روی هم انباشته شده و یقین بدایند که نور سعادت و پیروزی ملت مانند آفتاب از پس این ابرهای تیره بیرون خواهدآمد آنوقت کار خفاشان کار کسانی که با ملت دشمنی میکنند و پنجه بروی پنجه آنها میافکنند معلوم خواهدشد (صحیح است) گزارش هیات ۸ نفری که باعث این حرفها شده موجب این شده که بنده بعنوان ماده ۹۰ استفاده کنم ریشههای زیادی دارد بنده برای اینکه وقت آقایان را تلف نکنم شاید روزی در این باب اظهار عقیده بکنم فعلا اشارهای نمیکنم (پورسرتیپ – همین امروزبفرمایید) وقت تلف نمیکنم اگر خیلی به تفصیل نپردازیم باید آن شبی که آقای نخستوزیر یعنی شب ۱۰ اسفند به مجلس آمدند با آن ترتیبی که آقایان میدانند بعد از حادثه روز ۹ اسفند و نطقی که آقای دکتر مصدق فرمودند باید توجه نمود که اختلافات بین خود و دربار تصریح فرمودند و آن همان اختلافی بود که واقعه ۳۰ تیر را هم بوجود آورد و بنده از حسن آقایان نسبت بخوداستفاده کرده و این مطلب راعرض میکنم که قضاوت من قضاوت فردی و بدون تحت نفوذ قرارگرفتن مقامات است یعنی در آن روز سی تیرآن نامهای که از دربار آورده بودند و خواندند مسئله وزارت جنگ و اینکه اعلیحضرت همایونی نسبت به قوای انتظامی وزارت جنگ علاقه دارند و آقای دکتر مصدق میخواستند شخصا این مقامات را متصدی باشند اختلاف نظر پیداشده بود حتی یادم میآید که نمایندگان آذربایجان که جمع شده بودیم آقای میراشرافی آمد نامه را گرفته مجددا آنجاخواندند (میراشرافی – آقای رئیس ماده ۹۰) من تکرارنمیکنم میخواهم عرض کنم این موضوعی نیست که بتوان پرده روی آن افکند یا پنهان نگهداشت مسئله ایست که حتی از اول مشروطیت بلکه قبل از پیدایش مشروطیت وجوددارد باید دید مشروطه چرا بوجودآمد و اختیار بدست نمایندگان ملت سپرده شد و این اختلافات ادامه داشت تا اینکه قضیه ۹ اسفند پیش آمدکرد و بعدا برای اینکه رفع اختلافات بشود بنده فعلابه تفصیل عرض نمیکنم برای اینکه ممکن است برای یکعدهای سوءتفاهم ایجاد بشود تفصیل آن را میگذارم بماند برای بعد (میراشرافی – جناب آقای خلخالی بفرمایید ما استفاده میکنیم) هشت نفرانتخاب شدند و طبق صریح صورت جلسهای که الساعه بنده نگاه میکردم جناب آقای دکتر بقایی خودشان تصریح میفرمایند که برای اینکه تصریحی در وظایف طرفین بشود ما گفتیم از این فرصت استفاده کنیم برای تحکیم قانون اساسی مذاکراتی شد پس معلوم میشود مسئله مبتلا به همان موضوع قوای انتظامی بودهاست و مربوط به قانون اساسی بودهاست و رضای طرفین و رفع اختلاف طرفین مربوط باین قسمت بودهاست و مسئله اختیارات هم درآن جلسه مطرح نبوده از فرمایش بعدیشان هم استفاده میشود بعد اضافه میفرمایند حالا که آمدهایم و میخواهیم راجع به تحکیم و تشیید قانون اساسی یعنی اگر این گزارش تهیه نمیشد و همانطور که در خود گزارش تصریح شدهاست در مجلس خوانده بشود و تاییدبشود عملی نمیشد مثل اینکه قانون اساسی تشیید و تحکیم نمیشد یعنی از آن سوء استفاده میکردند همانطور که تاکنون انجام گرفتهاست (میراشرافی – مثل قضیه اختیارات که خیلی سوءاستفاده کردند) اینکه میگویند اگر برای تشیید و تحکیم قانون اساسی بخواهیم عملی انجام بدهیم مستلزم این است که در قانون اختیارات هم تجدیدنظری بشود این فرمایش ایشان بصورت پیشنهادی به نظرمیرسدبنده که در آن هیات نبودم ولی از فرمایش آقایان اینطور معلوم شد که ایشان میفرمایند خوبست حالا که ما این کار را انجام میدهیم انکار را بکنیم این مسئله علیحده باید مورد بحث قرار بگیرد و از این استنباط نمیشود که در بحث رفع اختلاف دربار و دولت با استفاده از فرصتی که بدست آمده بود برای تحکیم مبانی مشروطیت مسئله اختیارات هم مستقلا مورد بحث شود (دکتر بقایی – ماده ۹۰) بعد هم دلیل صریح دیگر خود آن گزارش هیات ۸ نفری است که در آن از اختیارات بحثی بمیان نیامدهاست و حتی خود آقایان هم امضافرمودهاند خیلی من متاسفم با اینکه جناب آقای دکتر بقایی خودشان میدانند من در اول ورودم به مجلس بایشان ارادت داشتم (دکتر بقایی – ما الان هم بشما ارادت داریم) این حقیقتی است که اینجامیگویم که فرمایشات آقای دکتر بقایی در این مورد جنبه بهانه جویی است چرا؟

جنگل بیشتر از 50 میلیون سال قدمت دارد و در میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده است. همچنان واضح است که سرزمین ساکاها بایست سرزمین شاهانی بنام هندو- پارتیان بشمول گوندوفاریس باشد که سکه های خویش را درجنوب افغانستان قبل از ساسانیان نشرکردند. لذا با اطمینان میتوان فرض کرد که عنوان شاه ساکاها جدیدا با ظهورساسانیان ابداع نشده بلکه عملکرد ووسعت صلاحیت آنها مربوط به زمانهای قبل ازساسانیان است. بدین ترتیب علی رغم آنکه ازدواج کرده و یک پسر نیز داشت ، خانواده را ترک گفت و زندگی خود را وقف یافتن راهی برای فائق آمدن بر مشکلات مردمانش کرد .

اکثر درختان جنگلی این منطقه، انجیر، مازی، بلوط، سرز، توسکا، راش، است که تا عمق درها و کوه ها گسترده شده اند و حیوانات زیبایی را در خود نگه داشته اند. جنگل زیبای ارسباران شبیه جنگلهای دریای خزر و دریای سیاه است اما تفاوتی که با آنها دارد اینه که به جای درختان راش، آلدر و کاج دارای درختان بلوط و ممرز است. قلعه در کوهستانی به ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر بنا شده است. جنگلها عمدتاً شامل تعداد زیادی از گونههای درختان با ارتفاع مختلف میباشند، و در کنار اینها درختچهها و درختان جوان رشد میکنند، که سبب استفاده بهینه از نور آفتاب میشود.

در واقع قرار گرفتن دو ناحیه کمفشار و پرفشار در کنار هم موجب شکلگیری اقیانوس ابر میشود که در میان منطقهای جنگلی واقع شده است. آری توده انبوه و مردم بازاری از آن آگاه نمیبودند، ولی این جز از آنست که دو سید هم ندانسته باشند. الگوریتم جنگل تصادفی یا همان Random Forest یک مدل توسعهیافته از روش کیسه است؛ زیرا در این الگوریتم از هر دو روش کیسه و ویژگیهای تصادفی برای ایجاد یک جنگل بدون همبستگی از درختان تصمیم، استفاده میشود. قلب این سرزمین نمیتواند مشخص شود اما احتمالا حد اقل برای مدتی در جنوبغرب افغانستان فعلی موقعیت داشته باشد.

درهم های نقرۀ ساسانی شاپور2 و جانشینانش درتعداد زیاد ساحات افغانستان فعلی یافت شده است. سکه ها شامل قهرمانان پهلوی بوده و نشاندهندۀ یک مصلح آتش ساسانی از زمان اردشیر است. حشره سر بادام زمینی نام خود را از شکل سر که شبیه به بادام زمینی با پوست بنظر می رسد، گرفته است. در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۶، او اولین اولتراماراتن خود را که یک مسابقهٔ ۱۰۰ کیلومتری در اطراف دریاچهٔ ساروما در هوکایدو ژاپن انجام داد.

موقرالسلطنه که بآزادیخواهان پیوسته و ببدخواهی با شاه شناخته شده بود، در زمان سفر بازپسین شاه باروپا که محمد علیمیرزا «نایب السلطنه» گردید، با دستور او موقر را گرفتند و نگهداشتند و با زور زنش را رها گردانیدند. از سال دوم شاپور2 (309- 79 م) یک کتیبه در پرسیپولیس از شاپور دیگری بنام “شاه ساکاها، شاه هندوستان، سرزمین ساکا و توران تا دوردستها دربحیره” وجود دارد. بعلاوه، این همان سرزمینی است که توسط ساکاها دراواخرسدۀ دوم و سدۀ اول ق م اشغال میشود. قرارمعلوم شاه ساکاها یک برادر یا برادراندر شاپور 2 بوده است.

با نگاه به نقشه روشن میشود که شاه ساکاها یکی ازناظران مارشهای امپراطوری ساسانیان بوده که کنترول حصص جنوبشرقی قلمرو را دراختیار دارد. او خود را پسر شاه شاهان، هرمزد 2 میخواند. درقلمروی شاه ساکا (ساسانیان) یک سلسله سکه های مسی مطابق معیار”هندیان” ضرب زده شده که تقلید عنعنۀ چاپ های هندو- پارتیان توسط گوندوفاریس و جانشینان او میباشد. اهمیت او توسط انکشافات بعدی نشان داده میشود. نرسه یک پسرشاپور1 بوده و شاید با شاه شاهان بعدی دارای عین نام (293- 302 م) باشد.

سکه های نشرشده، طلائی و مسی بودند که تقلید سکه های ضرب شده توسط شاه کوشان، واسودیوا اند. دراینجا همچنان شواهد سکه شناسی وجود دارد که نفوذ سریع ساسانیان درشرق را نشان میدهد. این نشان میدهد که ساسانیان، حد اقل بصورت ظاهری، برقلب سرزمین کوشانها تسلط داشته اند. در262 م، پسر و جانشین اردشیر، شاپور1 (241 – 71 م) یک کتیبه سه زبانه (پارسی، پارتی و یونانی) فرمان میدهد که در ساحه دفن قدیمی شاهان هخامنشی درنقش رستم، نچندان دور از استخر کندنکاری کنند.

در جنوب آن در ارزگان کتیبه های دیگربکتریائی یافت شده است. این ها در مناطق استوایی نزدیک به 25 درجه شمال و جنوب عرض جغرافیایی رخ می دهد. اینها شامل سیستان، هرات، میمنه، جوار تاشقرغان، بگرام وگنبدهای متعدد هده نزدیک جلال آباد میباشند. یک گنجینه مهم با سکه های ساسانی درتپه های مرنجان نزدیک کابل یافت گردیده که شامل درهم های نقرۀ شاپور2 (309- 9)، اردشیر 2 (379- 83 م) و شاپور3 (383- 8) است. این باید نشان دهد که هرسه شاه، شهزادگان ساسانی بودند که توسط سلطان ایشان، شاید پدر، برادر یا کاکای شان تعین شده بودند. سکه ها توسط کسانی بنام شاهان حاکم کوشانی- ساسانیان ضرب شده و در پهلوی مسکوکات ساسانی “حقیقی” مروج میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید