جنگل لفور کجاست؟

شهر سوادکوه از زیباترین شهرهای جنگلی است و به خاطر دریاچهها، آبشارها و جنگلهای چهارفصلش و فاصله کم با شهر تهران از مقصدهای پرطرفدار و نزدیک به شهر تهران است. شهر رشت قصههای بسیار زیادی در دل خود دارد. این نیزبدین معنی هست که این تماسها زمانی برقراربوده است، قبل ازاینکه هندو- آریـائیـها ازفلات ناپدید شده وتوسط موج دوم هندو- آریـائیـها (خود ایرانیـها) تعویض شوند. چون نویسندهٔ این آگاهی سید حسن برادر دارندهٔ روزنامه است، و چنانکه گفتیم، او این زمان بعینالدوله پیوسته و برای او کار میکرد، میتوان گفت که عینالدوله چنین آهنگی میداشته.

اما پس از آغاز آن تکان و پیشرفت، چند روزنامه دیگری پدید آمد، که بنامترین آنها «حبل المتین» کلکته، و «تربیت» تهران، و «ثریا» و «پروش» مصر، و «الحدید» یا «عدالت» تبریز بود. سوانژنگ طوریکه قبلا توضیح شد در باره عبادت در یک ناحیه بنام کاوجوتو از خدای چو یا چونا میگوید. قبل ازسعی بیشتربرای توضیح آمدن هندو- ایرانیـها و زمان زرتشت، لازم هست بالای یک عرصۀ خاص فرهنگ های هندو- ایرانی تاکید کنیم.

نوشته های مـیخی ازشرق نزدیک نیزدربرگیرندۀ یکتعداد واژه ها و نامـهای هست که بطورآشکارمنشای هندو- ایرانی واحتمالا هندو- آریـائی دارند. کمترین چیزیکه مـیتوان گفت اینستکه هوریتها/مـیتانیـها درتماس (مستقیم یـا غیرمستقیم) با گروههای هندو- آریـائی بوده اند. بعضی از تازه واردان یـا اجداد ایشان شاید با دنیـای مسکون فلات ایرانیـها به منظور مدتی درتماس بوده باشند، اما قسمت اعظم هندو- آریـائی ها بطورواضح واقعا دورازانکشافات درمرغزارهای جنوب آسیـای مـیانـه وافغانستان باقی مـیمانند.

بآنـهم حتما واضح باشد کـه واژه ها و نامـهای بکاررفته توسط مـیتانی ثابت نمـیسازد کـه کدام بخش جامعۀ مـیتانی واقعا بزبان هندو- آریـائی صحبت کنند. اما بطوردقیق مردمان کـه قبل از موج جذرومدی مردمان هندو- آریـائی درون افغانستان مـیزیستند، کـه بودند؟ نام اودرمتنـهای پارسی باستان دورۀ هخا، پدر داریوش (522 – 486 ق م) ویکتعداد زیـاد مردمان درجه دارذکراست کـه بطور رسمـی با بکتریـا رابطه داشتند یـا نداشتند. چنین یک دنیـائی، طوریکه ازپژوهشـهای باستان شناسی مـیدانیم با آسیـای مـیانـه تطابق کامل دارد.

دریـافتهای دیگر ساحه کـه بین سالهای 1952 و 1963 کندنکاری مـیشود نیز شـهادت برخصلت ایرانی/ کوشانی آن دارد. مشابهت های نزدیک دیگر شامل موقعیت غالب مراسم مذهبی روزانـه نوشی وعبادات اند. بعضی اوقات زرتشت را بـه آذربایجان درشمالغرب ایران نسبت مـیدهند، بطورآشکار بخاطررابطۀ نزدیک بین مردمانیکه این هویت را انکشاف دادند و سرزمـین ایشان یعنی آذربایجان. این رهنما دربرگیرندۀ اصطلاحات تخنیکی هست که بطورآشکار نشان دهندۀ رابطۀ زبانی نزدیک مـیتانی با هندو- ایرانی ها وبخصوص هندو- آریـائی ها است. درقسمت های آخیراویستا، دایوه ها و فعالیت آنها با استعمال فعل ها واسم ها برجسته شده اند که بطورآشکار زیان آوراست.

در 1990 ، در آلمان ، سازمان هایی که درگیر فعالیت های رسمی و غیر رسمی از حیات وحش و فعالیت های مبتنی بر جنگل بودند ، تشکیل شورای مدیریت جنگل (FSC) را تشکیل دادند. این متن ها کتاب مقدس زرتشتیـان (که درهند بنام پارسیس شناخته مـی شوند) یـا پیروان زرتشت پیـامبر را تشکیل مـیدهند. بعلاوه، نامـهای خدایـان مـیتانی دریک متن هیتی ازسالهای 1380 ق م نشان دهندۀ رابطه با معبودان هندو- ایرانی وبخصوص هندو- آریـائی است. اگربخواهیم بیشتردربارۀ زمان وزادگاه پیـامبرایرانی بدانیم، اولا حتما درک کرد کـه جهان اوهمانند واعظان ویدی کـه ریگویدا را تصنیف نمودند، یکی از پرورش دهندگان بوده است.

باساس افق جغرافیـائی متنـهای ویدی و زبان آنـها با اطمـینان مـیتوان فرض کرد اجدادانیکه این متنـهای قدیمـی را تصنیف کرده اند منشای بیرون ازقسمتهای شمالغرب نیم قاره یعنی ازجانب شمال کوههای افغانستان دارند. سوانژنگ مـیافزاید کـه زبان و رسوم آنـها که تا اندازۀ متفاوت ازمردم توخارستان است. این واژه ها درون بین مـیتانیـهای شمال سوریـه مروج بوده است. آفتابنیوز : قائمشهر یکی از پرجمعیتترین و بزرگترین شهرهای استان مازندران و شمال ایران و مرکز شهرستان قائم شهر میباشد که در ناحیهی البرز مرکزی قرار گرفته و در گذشته آن را شاهی مینامیدند. این جنگل را نمیتوان متعلق به یک شهر دانست!

رفیقش زیرچشمی به انگشت حسین نگاه کرد، گفت راست میگویی نبود، اما الماسی که «زورین» قبل از قسمت برای خودش برداشت از این بزرگتر به نظرم میآید.. نظریـات عمومـی کـه با شواهد نوشتاری تقویـه مـیشود، پیشنـهاد کـه مـیکند قسمت اعظم سکه ها درون جریـان اواخر سده سوم و چهارم م نشرشده اند. دراینصورت، این بدین معنی هست که درسالیـان قبل از2000 ق م مردمان صحبت کننده با یک زبان دراویدی/ایلامـی قسمت اعظم فلات ایران را پرنموده باشد. بطورعنعنوی نام زرتشت بـه بکتریـا وصل هست که نام قدیم مناطق شمال افغانستان فعلی است. دسترسی خانوارها به بازارهای اصلی به دلیل نامساعد بودن جاده ها و مسافت دور، و گزینه های حمل و نقل محدود با مشکلات و موانع مواجه بوده است (WFP,3:2017).

حمل و نقل عمومی: هر روز و به صورت مرتب اتوبوسهایی از پایانههای تهران به سمت تبریز حرکت میکنند. شما هم در بایندهٔ خود کوتاهی ننمایید و بدعاگویی پردازید، و هر آیینه «اشرار و الواد» را باندرز خاموش گردانید، و شورش و آشوب را فرو نشانید و چنان نکنید که خشم ما همگی را فرا گیرد». آمازون مقر جدید خود در سیاتل را افتتاح کرد که شامل چند گنبد متصل بههم است.

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما؛به نقل از نیواطلس، شرکت آمازون مقر جدید خود در سیاتل را افتتاح کرد. درواقعیت، هنوزهم حتما یکتعداد مردمانی درافغانستان باقی مانده باشند کـه با یک زبان غیرهندو- اروپائی قبل ازرسیدن مـهاجرین جدید صحبت مـید. مـیتانی ها ظاهرا طبقۀ حاکم مردمان هوریتی (قفقازیـهای غیرهندو- آریـائی) را تشکیل مـیدادند. دراینجا صحبت کنندگان هندو- آریـائی بآهستگی گویندگان دراویدی را بجنوب مـیرانند. دراینجا مراکزشـهری وجود نداشته و در گاتا اشارۀ بمناطق دوردست نشده است. این یک نوشابه ساخته شده ازیک نبات یـا سمارق بوده است. این نام مجموعۀ متنـهای هست (بعضی ازآنـها بسیـارعتیق اند) ازیک مجموعۀ بسیـاربزرگ کـه باقیمانده آن درزمان شاهان ساسانی بین 300 و 600 م جمعآوری شده است.

یـازدیپه درجنوبغرب مرغزار تاخیربای واقع هست که نشاندهندۀ آخرین مرحله بکما درساحه است. زرتشت واعظی هست که نام او درون قدیم ترین بخش اویستا کـه بنام گاتا یـاد مـیشود، ذکرشده است. دکتر معظمی – بنده خیلی متاسفم از اینکه وضع مجلس شورای ملی ایران به مرحلهای رسیدهاست که کارش فقط نطق قبل از دستور است و از وظایف قانونگذاری بهیچوجه خبری نیست. مناقشۀ جدی زمانی بوجود مـیآید کـه زبانـهای براهوی و دراویدی بصورت عام بـه زبان ایلام قدیمـی درجنوب و جنوبغرب ایران رابطه دارد.

شاید عین چیزدرفلات واقع شده و براهوی یگانـه گویندگان دراویدی باشند کـه بشکل پنـهان درون وادیـهای منزوی و عقیم بلوچستان شرقی باقی مـیمانند. اگر میخواهید اوقاتی را در یکی از مناطق بینظیر جنگلی ایران سپری کنید آنجا جایی نیست جز جنگل های ارسباران تبریز، منطقهای که در شمال استان آذربایجان شرقی قرار گفته و چیزی حدود ۱۲ هزار کیلومتر وسعت دارد. اویستا دربرگیرندۀ نامـهای محلات زیـادی هست که درایران شرقی وبخصوص درافغانستان کنونی موقعیت دارد. یکی ازمنابع دربارۀ پروش اسپ مـیتانی کـه بنام رهنمای کیکولی یـاد مـیشود، هنوز وجود دارد.

این باعث مـیشود کـه آنـها دربین چیزهای دیگربا تولید ارابه وتکتیکهای وسایل جنگی ارابوی، اسپ پروری و نامـهای بعضی معبودان آشنا شوند. دراین پروسه بگمان اغلب یکتعداد آنـها شاید درشمال کوهها و شاید هم درجنو ب کوهها، طور مثال دروادی کابل و مرزهای افغانستان/پاکستان باقی مانده باشند. سرانجام، راستی بر دروغ پیروزشده و جهان دوباره بحالت اولی برمـیگردد، بدون آلودگیـهای کـه متقابلا توسط اهریمن آفریده شده است، مانند آف کوهها دربالای زمـین هموار و نمک درون بین ابحار وغیره. اهورا مزدا جهان را بخاطری آفریده کـه یک صحنۀ مقابله بخاطرشکست انگرا ماینو باشد.

بدی توسط انگرا ماینو و یک مـیزبان دیوهای کوچک (دایوه ها) ارائه مـیگردد. راستی توسط اهوارا مزدا و امـیشـه سپینتاها (آنـهای مقدس جاویدان) یکجا با بعضی معبودان کوچک نمایـانده مـیشود. اکثر خدایـان زرتشت نیز درون بین معبودان هندو- آریـائی یـافت مـیشوند. این معبودان شامل مـی ایت را (مـیترای هندو- آریـائیـها)، ارو- نا (ورونا)، این- دا- را (اندرا) و نا- سا- ات- تیـا (نساتیـاس) مـیباشد. بآنـهم تمام اینـها تصوری مـیباشد. بآنـهم تخنیک های مختلف معیـار رادیو کاربن گمراه کننده بوده و دو تاریخ آخری شاید بسیـارجوان باشد. بآنـهم این قطعات مربوط بـه زمانـهای بعدی بوده واثبات نمـیکند کـه زرتشت درعین ساحات زندگی نموده است.

نیم قارۀ هند یگانـه جائی نیست کـه شواهد قدیمـی هندو- ایرانی یـافت شده است. درواقعیت، مذهب زرتشت رابطۀ نزدیکی با مذهب هندو- آریـائیـهای دارد کـه درنیم قارۀ هند مستقربودند. این زبان براهوی مربوط بـه خانوادۀ زبانـهای دراویدی هست که بطوروسیع درجنوب هند یـافت مـیشود. درجنوب ودرپاکستان همسایـه، یکتعداد مردمانی وجود دارند کـه با زبان براهوی صحبت مـیکنند. باوجودیکه مذهب زرتشت توحیدی (یکتا پرستی) است، این بدین معنی نیست کـه خدایـان دیگری دردین زرتشت وجود ندارد. رویش چوبی جنگلهای بکر که به حالت تعادل رسیده باشند عملاً صفر است، یعنی همانقدر که چوب و سایر موادآلی تولید میشود همانقدر هم تجزیه میشود و یا میپوسد، بهعبارت دیگر چرخه رفت و برگشت مواد در یک جنگل بکر چرخهای بستهاست.

دیدگاهتان را بنویسید