بزرکترین مارکیت پسته مغز سبزهندوستان است

ازاینکه تمام اینـها توسط زرتشت وپیروان اوجهت تفریق مذهب او ازهندو- آریـائیـها قصدا برانگیخته شده اند کـه درزمان او درفلات زندگی مـید، طوریکه بورو هند شناس برتانشنـهاد کرده است، یک فرضیۀ جذاب ولی متنازع فیـه باقی مانده است. باوجودیکه مذهب زرتشت توحیدی (یکتا پرستی) است، این بدین معنی نیست کـه خدایـان دیگری دردین زرتشت وجود ندارد. درواقعیت، مذهب زرتشت رابطۀ نزدیکی با مذهب هندو- آریـائیـهای دارد کـه درنیم قارۀ هند مستقربودند. عین مسئله را مـیتوان بـه بکتریـا نسبت داد، این شاید محلی باشد کـه واعظان یـا دیگران مذهب زرتشت را گسترش داشتند یـا حد اقل ساحۀ کـه آنرا بسیـار مـهم مـیپنداشتند.

زبانـهای ایشان هنوزمتقابلا قابل فهم بوده، مذهب و سایرعرصه های فرهنگی ایشان قابل مقایسه بوده است. زمانی درهزارۀ دوم ق م مردمان یـا گویندگان زبانـهای هندو- ایرانی درسرزمـینـهای کـه حالا بنام افغانستان نامـیده مـیشود، مستقرشده وازآن عبورمـیکنند. درایران، زرتشتیـان که تا امروزاز ایفیدرا استفاده مـیکنند کـه درتعداد زیـاد زبانـهای ایرانی بنام هوم یـاد مـیشود. هندو- آریـائیـها و ایرانیـها هردو با کمـیت زیـاد مـهاجرت نموده و اثرات آن حتما بسیـاردراماتیک بوده باشد.

موضع “ضد دایوۀ” اتخاذ شده درون اویستا کـه نشان هندۀ یک عمل عمدی است، مـیتواند بخوبی بربنیـاد آمال زرتشتیـان به منظور افتراق ایشان از هندو- آریـائی ها وسایرین باشد کـه در جوار ایشان زندگی مـید. یک پدیدۀ بسیـاردلچسپ این حقیقت هست که دیو(اهریمن) های پشتیبان انگرا ماینو کـه در اویستا بنام دایوه نامـیده شده، درادبیـات هندو- آریـائی ها واژۀ عادی به منظور خدایـان (دیوه) است. هندو- آریـائیـها اولا دراوایل یـا نیمۀ هزارۀ دوم آمده و بعدا توسط ایرانیـها دنبال مـیشوند.

اگربخواهیم بیشتردربارۀ زمان وزادگاه پیـامبرایرانی بدانیم، اولا حتما درک کرد کـه جهان اوهمانند واعظان ویدی کـه ریگویدا را تصنیف نمودند، یکی از پرورش دهندگان بوده است. درگذشته غالبا پیشنـهاد مـیشد این مـهاجرین جدید حتما مسئول زوال تمدن اندوس بوده باشند کـه درحوالی آغازهزارۀ دوم منـهدم شده است. درحالیکه زندگی مس درجنوب افغانستان دراواخرهزارۀ سوم ق م زوال مـییـابد، یک دورۀ رشد سریع درشمال افغانستان بوقوع مـیپیوندد. خود راه ابریشم ازشمال افغانستان فعلی از طریق سغدیـای قدیم عبورمـیکند، جائیکه امروزشـهرهای بخارا وسمرقند قراردارد، بآنـهم یک شاخۀ راه ابریشم ازطریق افغانستان بـه نیم قارۀ هند مـیرود.

به گزارش «انتخاب»؛ آنچه می شود حدس زد این است که او بیش از نیمی از 55 سال عمر کنونی خود را به تنهایی در میان انبوه درختان آمازون سپری کرده است. البته بنده ایراد نمیکنم به تذکرات آقایان البته عرض میکنم معایبی هم هست که باید رفع کرد ولی طرز حمله کردن، طوری نباشد که موجب دلسرد کردن بالاخره سست کردن این دستگاه باشد زیرا همانطوری که فرمودند چندین سال زحمت کشیده شده، خرج شده والان هم خرج سنگینی میشود این را باید کوشش بکنیم با فعالیت و جدیت انشاء الله بجریان بیفتد (نمایندگان ـ انشاءالله) بنده قول میدهم به سهم خودم که همیشه این علاقه را داشتهام حالا مخصوصا بیشتر علاقه دارم برای اینکه مسئول قسمتهای عمومی هم هستم و در برنامه هم ما نهایت دقت را میکنم که اگر نواقص ومعایبی هست انشاء الله رفع بشود تا با تقویت وپشتیبانی آقایان بتوانیم این کاررا پیش ببریم و بیک نتیجهای برسیم این راجع بکارهای سازمان برنامه بود اما این لایحه در واقع این یک تحمیل کاریست بسازمان برنامه این کار خود برنامه نبوده وضع بیکارانی که هجوم آوردهاند هر ساعت مخصوصا یک جنبه خاصی داشت و ما مجبور بودیم بفوریت یک علاجی بکنیم قریب بیست هزار نفر ویلان و سرگردان و بیکار در تهران جمع شده بودند که هم اسباب نگرانی بود و هم اسباب تاثر بالاخره در همان روزهای اول که بنده مامور تشکیل کابینه شدم، خوب قضایای مملکتی است مامور حل و فصل آنها هستیم اول قضیه ایکه جنبه حادی هم پیدا کرده بود بر خوردیم این بود که بعجله فکر کردیم یک ترتیبی داده شود هم برای اعاشه اینها ضمنا یک کاری هم بکنند یک تشکیلات فوری وموقتی دادیم و یک تصمیماتی اتخاذ شد البته چون فوریت داشت آنوقت هم جلسات مجلس منعقد نبود یعنی دوره تعطیل بود بنده مقتضی ندانستم که تامل بشود (صحیح است) یک کارهای فوری کردیم چنانکه نتیجهاش را امروز آقایان میبینید و نتیجه خوب هم داد بالاخره اینها جمع شدند اعاشه شدند پول بهشان داده شد فرستاده شدند بمحلهای خودشان قریب ۲۰ هزار نفر بودند الان در کرج که یک مرکزی بود برای جمع آوری اینها متجاوز از ده هزار نفر شده بودند تا دوروز قبل ۱۸۰۰ نفر بیشتر باقی نماندند که تصور میکنم امروز شاید کمتر از هزار نفر باشند تمام وسایل ممکنه نمیگویم خیلی عالی ولی به اندازهای که ضرورت داشت برایشان فراهم آمد و بترتیب و تدریج اینها بجاهای خودشان اعاده داده شدند و یک کارهای فوری و موقتی هم برای اینها تهیه شد آقایان گفتند که این جور کارها با نقشه نبود کارهای اساسی نبود ماهم مقید نبودیم که به این فوریت کارهای با نقشه و با اساس بشود منظور اساسی ما مشغول کردن اینها و اعانه اینها بود اینها را گفتیم که کارهایی هم بکنند در یک جاهایی در یک راههایی برای درست کردن جادهها، برای عریض کردن جاده تسطیح جاده، یک جاهایی یک کارهای مفیدی بود مثلا در مغان یک سدی داریم یکدهی را که حسن خان لوهست و دارد از بین میرود از همین وسایل استفاده شد گفتیم آنجا هم کار کنند اینها باهم است نمیشود ایراد کرد که نقشه میخواست صبر کنیم نقشه بکشیم بدرد آن روز نمیخورد پس اینها مجموعا سبب شد که ما اینکار فوری را بکنیم و چون سازمان برنامه یک دستگاهی بود آماده تر ومیتوانست فوری تراین کار را بکند چنانچه کرداین را تحمیل کردیم بسازمان برنامه بنابراین این یک اعتباری نیست که سازمان برنامه برای نقشههای خودش گرفته باشد.

زرتشت یـا اسلاف اوطوریکه معلوم مـیشود بطورآگاهانـه با ساختاردین کهنۀ ایرانیـان مخالفت کرده اند کـه دربین هندو- ایرانیـها مسلط بوده و توسط هندو- آریـائیـها مورد تائید ونگهداری بوده است. قبل ازسعی بیشتربرای توضیح آمدن هندو- ایرانیـها و زمان زرتشت، لازم هست بالای یک عرصۀ خاص فرهنگ های هندو- ایرانی تاکید کنیم. وی متولد شهرستان اهر است و مدرک کاردانی منابع طبیعی،کارشناسی جغرافیا و کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش اقلیم را در کارنامه ی خویش دارد.از سال 1387 در سازمان حفاظت محیطزیست مشغول به کار می شود و پیشتر با یونیفرم محیطبانی در ادارات محیطزیست اهر،کلیبر و هریس حضور داشته است.هم اکنون نیز ریاست اداره محیطزیست شهرستان کلیبر را بر عهده دارد و خودمانی به ما می گوید که برای عاشقان طبیعت پست سازمانی معنایی ندارد و همگی در یک رده به صیانت از محیطزیست مشغول هستیم.از سختی ها و زیبایی های کارش می گوید،از ارزش اکولوژیک منطقه که می گوید شوری وی را فرا می گیرد.کلانتری جوان به همراه همکارانش با توجه به اقلیم منطقه و تعداد اندک محیط بانان باید فشار مضاعفی را برای پر کردن خلا موجود تحمل کنند.در میان گفت و گویمان به سفید شدن موی صورتش از زمانی که این مسئولیت را به عهده گرفته است اشاره می کند و بسیار بر این تاکید دارد که حفاظت محیطزیست،همکاری مردم را می طلبد و خود و دوستانش را نماینده ی مردم برای حفاظت از اموال آن ها در عرصه های طبیعی و انسانی می داند.

این عرصه عبارت هست ازمشابهت های نزدیک درزندگی مذهبی. این تشخیصات شاید هندو- ایرانیـهای قدیم را با رخداد خمچه های محتاطانـه بسته شدۀ ایفیدرا یـافت شده درون قبرهای منطقۀ خود مختار اویغور نزدیک اورومچی فعلی ربط مـیدهد. اکثر خدایـان زرتشت نیز درون بین معبودان هندو- آریـائی یـافت مـیشوند. چنین دسته ها نیز یـاد آور دسته های خمچه های حمل شونده بواسطۀ واعظان زرتشتی (باردزمـین اویستائی) وعلف قربانی مورد استعمال بواسطۀ همتاهای هندو- آریـائی (بارهیز سانسکریت) مـیباشد. درزمانـهای اولیـه بواسطۀ یک نبات دیگردرهند تعویض مـیشود. دیوارهای ساخته شده از خشت خام بواسطۀ برجهای نیمـه دایروی، بسیـارمتفاوت ازبرجهای چهارگوشـه و مستطیلی داشلی 3 مستحکم شده اند.

داشلی 3 عمده ترین ساحۀ مرغزار دربرگیرندۀ یک ساختمان تقریبا مستطیلی (با جوانب 88 درون 84 متر) بنام “قصر” و در جوار آن یک تعمـیرمستطیلی دیگر (“معبد”) مـیباشد کـه درداخل آن یک ساختمان کوچک دایروی قراردارد. کاشیـها، اشیـای فلزی و وسایل سنگی درداخل یکتعداد قبرهای وجود دارد کـه درداخل ساختمان مدورقرارداشتند. دراطراف این ساختمان و درداخل دیوارهای خارجی “معبد”، 3 تعمـیرمتحد المرکز وجود دارد. تعمـیردیگریک محوطۀ دیوارمستطیلی حدود 130 درون 150 متر هست که دربرگیرندۀ یک ساختمان دایروی بقطرحدود 36 مترمـیباشد. متشکل هست ازیک حیـاط (40 درون 38 متر) ویکتعداد اتاقهای منظم درهر چهارجانب آن.

این سبک هنری انتخابی درون گندهارای قدیمـی انکشاف نموده و نام آن بزودی بـه سرزمـینـهای دوردست توسعه مـییـابد کـه بامتداد مسیرتجارتی بین هند شمالغربی ازطریق افغانستان و آسیـای مـیانـه بطرف چین یـافت مـیشود. اینـها شامل اشیـای مختلفی بودند کـه یـاد آور آثارهنری ایلام و بین النـهرین است. تاریخ رادیوکاربنی یـافته های این مرغزارنشان مـیدهد کـه داشلی 3 مربوط اواخرهزارۀ سوم که تا اوایل هزارۀ دوم ق م مـیباشد. اگربپذیریم کـه زبان زرتشت مربوط بـه اواخرهزارۀ دوم ق م بوده و زرتشت زبانی را استعمال مـینموده کـه درزمان او قدامت نداشته و فقط توسط واعظان استعمال نمـیشده، اورا حتما درعین زمان قرارداد.

صرفنظرازاینکه بورو درست هست یـا نـه، معلوم هست که درزمان زرتشت و سده های بعد از آن، هیچگونـه خط جدا کنندۀ روشن بین “ایرانیـها” و “هندیـها” وجود نداشته است. بعضی اوقات زرتشت را بـه آذربایجان درشمالغرب ایران نسبت مـیدهند، بطورآشکار بخاطررابطۀ نزدیک بین مردمانیکه این هویت را انکشاف دادند و سرزمـین ایشان یعنی آذربایجان. در این بین خبر دادند که میرزا «بندعلی» از وزارتخانه آمده میخواهد مرا ببیند. 6- تنومند (دانه دار ) : درختان مسنی که قطر برابر سینه آنها بین 60تا 80 سانتی متر باشد جزء این مرحله قرار می گیرند که اغلب در جنگل های طبیعی و بکر یافت می شوند یا در جنگل هایی که هدف تولید چوب قطور با کیفیت خوب است .

این محل شاید کمـی بعد از داشلی 3 بوده و نمایـاندۀ یک ساحۀ مستطیلی (99 در85 متر) مـیباشد. اولیـها شاید حتی بدون متاثرساختن اجداد مـیتانیـها درشمال سوریـه عبورنموده باشند؛ اما دومـیها حتما توقف نموده باشند. که تا زمانـهای نسبتا آخرناممکن بود شواهد محکم به منظور هریک ازاین پیشنـهادات دریـافت کرد، اما پژوهشـهای جدید باستان شناسی درشمال افغانستان وسرزمـینـهای همسایـه روشنائی جدیدی بر روی این مسائل جذاب انداخته است. آنـها بزودی بیرون رانده شده و بواسطه حاکمان محلی تعویض مـیشوند، اما درون زمان معاویـه (661- 80 م) اولین خلیفه اموی، اعراب باز ساحه را اشغال مـیکند.

آنـها شامل اندرا، مـیترا، ویریتراغنا (با دیو ویدی ورترا مقایسه شود)، ناشایتیـا (ناساتیـاس) و دیگران مـیباشند. آنـها بزودی یک تعداد ساحاتی کشف مـیکنند کـه اشیـای آن شباهت نزدیکی با اشیـای قبلا معرفی شده بـه بازارکابل دارد. بسته به منطقهای از ارسباران که به آن سفر میکنید بهترین زمان سفر میتواند متفاوت است. بهترین زمان برای سفر به این منطقه از اواسط شهریور تا اواخر آذر است چون هوا رطوبت کمتری دارد و میتوانید به راحتی از فضای جنگل استفاده کنید.

این پیمان، با دست نوز آماده گردیده و در سال ۱۲۸۰ (۱۳۱۹)، پس از بازگشت شاه از سفر دوم اروپا، دستینه بآن نهاده شده، و در ۱۲۸۱ (۱۳۲۰)، پیمان نامهها بهمدیگر داده گردیده ، ولی بکار بستن آن باز مانده بود که از بهمن ماه اینسال ۱۲۸۲ بآن برخاستند. در این مرحله تمرکز شدیدی دست میدهد که در آن اندیشنده با موضوع اندیشه یکی میگردد. رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه میزان بارش منطقه در طرح توسعه باغات ۳۰۰ میلیمتر برآورد شده تا زمین واگذار میشود گفت: انگور دیم در ۱۴ گونه اعلامی وجود ندارد که برای کردستان کشت انگور دیم به صورت استثنا پذیرفته میشود.

مراتب را در روزنامه کثیرالانتشار کشور برای استحضار عموم آگهی نماید. کشور ما مناطق سرسبز و پر از درخت کم ندارد. درکشورهای پیشرفته هردهقان حد اقل برای صد نفر غذا معیا میکند ولی درکشور ما ۲۲ ملیون نمی تواند برای ۳۲ میلون نان تهیه دارد. معنی: روباه و آهو برای بالا آمدن بار دیگر تلاش کردند ولی بی فایده بود. ولی دیگران آمدند و با هم نشسته و گفتگو کرده، و چنین نهادند که بکیفر دژرفتاری علاءالدوله برداشته شدن او را از حکمرانی تهران بخواهند.

سپس هم حاجی میرزا حسینخان سپهسالار بکارهایی برخاست و آگاهی و کاردانی از خود مینمود. نوشتهاند کسانی هم پیاده رفتند. در این کارها، یکی از پیشگامان میرزا مهدی پسر حاجی شیخ فضل الله میبود و از این، دو نتیجه میخواستند: یکی آنکه مردم بتکان آیند، و هوای مسجد تازه گردد. در همین حال در برازیل آمار مبتلایات به کرونا نیز به شدت افزایش یافته است. ۲۱ درصد جنگل های هیرکانی ایران نیز در استان گلستان قرار گرفتهاند. از این دژرفتاری دکانهای خیابانها نیز بسته و مردم بیکبار آمادهٔ ایستادگی شدند. این اشیـا ازنگاه سبک شناسی مربوط بـه دورۀ گذارازهزارۀ سوم بـه دوم ق م بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید