بزرکترین مارکیت پسته مغز سبزهندوستان است

تصور کنید صبح با صدای پرندگان و حیوانات جنگلی از خواب بیدار شوید و پنجره را به سمت انبوهی از سبزی و زیبایی باز کنید. واژه ها نشان مـیدهند کـه مردم بـه زراعت و اهلی سازی حیوانات (بشمول اسپ) مصروف بوده اند. شماری از گونههای موجود در آمازون از گونههای پرخطر بر انسان و دیگر حیوانات هستند، ازجمله کیمن سیاه، جگوار، شیر کوهی و آناکوندا. «مازون» یعنی «پستان» و «آ» حرف نفی در زبان یونانی است و معنی آن «بی پستانها» می شود چه زنان قبایل آمازون برای اینکه بتوانند بهتر شمشیر زنی و تیراندازی نمایند یکی از پستانهایشان را میبریدند و یکی دیگر را برای شیر دادن نگه می داشتند .

این اصطلاح بـه استعمال به منظور تولید شیر و کشش (قوه)، و بز به منظور پشم و شیر، و کاربرد نباتات به منظور موارد بغیر از مصرف (تغذیۀ) مستقیم اشاره مـیکند. مسیرهای قفقازنیزگزینۀ غیرمحتمل است، زیرا قفقازیک سلسله کوه آسان به منظور عبورتعداد زیـاد مردم نبوده و سوابق تاریخی ازسده های بعدی نشان مـیدهد کـه بمشکل مـیتوان آنرا به منظور مـهاجرتهای بزرگ کتلوی از شمال بجنوب استفاده کرد. تعداد چند مسکونۀ کـه یـافت شده نشان مـیدهد مردم فرهنگ یـامنایـا عمدتا کوچیـان دامدار بوده وبطورمداوم با مواشی خویش درون امتداد صحراها درحرکت بودند.

این مومـیائیـها مربوط بـه دورۀ حدود 2000 ق م بدینسو بوده و تعداد زیـاد آنـها ظواهر قوی قفقازی دارند. اصطلاح هندو- ایرانی بعد ازدوشاخۀ فرعی آن بنام هندو- آریـائی و هندو- ایرانی بوجود مـیآید کـه درحال حاضردربرگیرندۀ زبانـهای (هندو- آریـائی) هندیـها (بشمول هندی، بنگالی، نیپالی) و زبان های ایرانی شامل فارسی معاصر، کردی، پشتو، بلوچی و تعداد دیگرمـیشود. سیصد نوع گوناگون پرنده و هم چنین گونه های رو به انقراض ببر و کرگدن سوماتران نیز در آن سکونت دارند. دلیل نامگذاری جنگل هم طبق گفته قدیمیهای دهستان وجود آن در بخشی به همین نام است که آن را به یکی از زیباترین جنگل های گیلان تبدیل میکند.

سبیل آن حساس به حرکات داخل آب و یک دم بلند و ضخیم است که طول آن تا 69 سانتی متر است و در رودخانه های آمازون به صورت گروه های 2 تا 12 نفره زندگی می کند. جالب است بدانید با اینکه گونه های جانوری و گیاهی جنگل بسیار مهم بوده و جنگل هم جزء میراث یونسکو می باشد، اما حفاظت های آنچنانی بر روی جنگل صورت نگرفته و توسعه های صنعتی در سال های اخیر، گونه های گیاهی و جانوری کینابالو را به خطر انداخته است. مردم بز و پرورش مـید، اما اسپ، خوگ و نیزداشتند.

آنـها دراوقات مختلف آوارگی ممکن هست ازهردو مسیریکجا با یکتعداد راههای کوچکتراستفاده نموده باشند، اما درتمام موارد، مـهاجرین هندو- ایرانی به منظور بار اول درون تماس با مردمانی آمدند کـه درشمال کوه ها زندگی مـید، بشمول سرزمـین های شمال افغانستان فعلی، قبل ازاینکه ازفلات پائین بروند. به منظور شناخت هندو- ایرانیـها قبل ازاینکه بـه افغانستان برسند، لازم هست ببینیم آیـا مـیتوان آنـها را درآسیـای مـیانـه رد یـابی کرد. این مسیرها تماما بـه شمال افغانستان امروزی و کناره های شمالی فلات ایران مـیانجامد. قانون برزیل به پلیس اجازه نمیدهد وارد زمین های بومی شود بنابر این هیچ کس دراین قتل توقیف نشد.

واکسرآ دیده شده است که درچنین جنگلها حتی پس ازچندین سال هیچ گونه درخت به عمل نخواهد آمد مافقط از طریق وضع قوانین برای جنگل ، ازطریق اطلاعات جمعی وگروهی ، از طریق سمیناردادن برای معلمین مکاتب تاآنها برای شاگردان مکاتب بفهمانند که اولیائی شان را بگویند که قطع جنگل بسیار نقصان یا نقایص رادنبال خواهد داشت . • این جنگلها که از جنگلهای هیرکانی هستند، بکر و در برخی اوقات با داشتن هوای مه آلود و نم باران به جرات میتوان گفت که بینظیرترین خاطره را در ذهن ثبت خواهند کرد.

همچنین، این جنگلها منزلگاه کوتوله ها (Pygmy)، یکی از جالبترین بومیان این کره خاکی هستند. این اثر درون 1010 م تکمـیل شده و به محمود غزنوی اهدا مـیشود. بصورت عام معلوم مـیشود کـه مردم بیشترمسکون شده، با وجودیکه هنوزدامداری گسترده و متداول است. درآثارقدیم ما مـیتوانیم نام اریـانـه را کـه بطورآشکار بعد از واژۀ ایرانی استعمال نموده اند بیـابیم کـه یک قسمت بزرگ فلات ایران بشمول افغانستان امروزی را دربرمـیگیرد.

ازاین حقیقت کـه هندو- ایرانیـها قسمت اعظم فلات ایران و شمال هند را پُرمـیکنند، با اطمـینان مـیتوان نتیجه گیری کرد (هرمسیری را کـه تعقیب کرده باشند)، آنـها بتعداد زیـاد آمده و کم و بیش نفوس بومـی را از مسیر خویش مـیرانند. لذا با اطمـینان مـیتوان فرض کرد کـه مردمان یـا گویندگان هندو- ایرانی خود را از آنـهای جدا مـیکنند کـه با زبانـهای دیگرهندو- اروپائی قبل از نیمۀ هزارۀ دوم ق م صحبت مـید. زبانـهای کافری نورستان نیز هندو- ایرانی است، اما اینـها ظاهرا یک شاخۀ جداگانۀ سومـی را تشکیل مـیدهند کـه بطورمشخص نـه هندو- آریـائی و نـه ایرانی است. اما آنـها چطور بـه فلات ایران و نیم قارۀ هند مـیرسند؟

این زبانـها که تا امروز زبانـهای مسلط ایران، افغانستان و نیم قارۀ هند بوده و شاخۀ خانوادۀ بزرگ زبان هندو- اروپائی را تشکیل مـیدهد. اولیـها ازطریق افغانستان کنونی عبورمـیکنند، قبل ازاینکه بـه نیم قارۀ هند سرازیرشوند. قبل از آن، پشتونـها مایل بودند منشای خود را بـه بنی اسرائیل ربط دهند. داستان فیلم پیچیدگی خاصی را دنبال نمیکند و میتوان آن را شبیه به دیگر آثار دیزنی دانست. لذا ساکاهای آسیـای مـیانـه یک قلمروسیـاسی وفرهنگی را برقرارمـیکنند کـه ازافغانستان جنوبی بطرف شرق از طریق سرزمـین های مرزی هندو- ایرانیـان و مسکن آیندۀ پشتون ها، که تا وادی اندوس پائینی و سرزمـین های جنوبشرقی درداخل گجرات و ماورای آن وسعت دارد.

یک منطقه از جنگلهای بارانی که محدوده ای به وسعت یک هکتار را می پوشاند ، ممکن است بیش از 100 گونه از ((درختان)) ، (در حدود 10 برابر جنگلهای مناطق سردسیر جهان) ، را در خود داشته باشد . از جمله درختان مهم جنگلهای ارسباران که عمده پوشش گیاهی این منطقه را تشکیل میدهند درختان کرب، داغداغان، زبان گنجشک، اوری، سماق، بلوط، گیلاس وحشی و افرا هستند. قطع درختان جنگلی در سال 1383 / 2004 برای سه سال کاهش یافت؛ اما مجددا در سال 2008 / 1387رو به افزایش گذاشت.

یکی از مشـهور ترین مراکز فرهنگ افاناسیو درساحۀ مـینوسینسک نزدیک کراسنایـارسک فعلی قرار دارد، اما بقایـای قابل مقایسه درسراسرقزاقستان شمالی یـافت شده است. اسپ زیـاد مـهم شده و درساحۀ سینتاشتا نزدیک مگنیتوگورسک فقط درشرق ارال، تدفین اسپ یکجا با بقایـای ارابه های دوچرخه یـافت شده است. آنـها ازاینجا ازطریق دهانۀ بین کوههای مشـهد و هرات و کوتل های هندوکش (درشرق) بطرف جنوب مـیروند. نفوذ غرب درمشابهت های بین باصطلاح فرهنگ یـامنایـا درکوههای غرب ارال و فرهنگ افاناسیو درشرق آن دیده مـیشود.

گسترش عمودی آن از سطح دریا شروع و تا ارتفاع حداکثر 2800 متر ادامه پیدا میکند. جنگل های ارسباران در کنار زیباییهای منحصر به فرد خود، از نظر زیستگاهی منطقه بسیار ارزشمندی محسوب میشوند. گروههای (هندو-) ایرانی زبان مردمانی اند کـه سرانجام نام خود را بـه سرزمـین ایران (وهواپیمائی افغان- آریـانا) مـیدهند (ریشۀ آریـائی افغانـها احتمالا درسالهای 1930 وقتی طرح مـیشود کـه جرمنی متحد مـهم کشورشده و در کنار تنظیم سایر مسایل، اولین خط هوائی بین کابل- برلین را افتتاح مـیکند. در کنار این موارد حفظ محیط زیست به عنوان یک پیوست دائمی نیز حضور دارد. دربین ایرانیـهای قدیم، این نام نشاندهندۀ یک مرحلۀ مقاربت یـا عشیروی دربین کنفدراسیون قبایل (پارسها، مادها) مـیباشد، اما بطورواضح ایشان را (در اویستا) از انایریـا (غیرآریـائیـها؛ با اناریـاکای یونانی مقایسه شود) جدا مـی سازد.

مسکونۀ مهرگار(دورۀ 7) در نیمۀ هزارۀ سوم متروک میشود، درحالیکه مسکونۀ همجوار نوشارو یک تداوم آشکار مهرگاردورۀ 7 را تا مرحلۀ بعدی نشان میدهد که دربرگیرندۀ تمام مشخصات تمدن اندوس است. مطالعات واژه شناسی زبان های هندو- اروپائی یکتعداد واژه های مشترکی را آشکار ساخته کـه بالای باصطلاح فرهنگ قدیمـی هندو- اروپائی اولیـه روشنی مـیاندازد. این عرصه ها نشان مـیدهد کـه هندو- اروپائیـان اولیـه هنوزهم بصورت یکجائی و تقریبا دریک ساحه، حداقل درون اوایل هزارۀ ششم ق م یـا شاید بعدتر زیست مـینمودند. درغرب ارال این زمان مربوط بـه فرهنگ سروبنایـا (قبر چوبی) است.

درزمانـهای بسیـارقبل ازنیمۀ هزارۀ دوم ق م، هندو- ایرانیـها ازسرزمـین های آبائی هندو- اروپائی درغرب، بـه صحراهای شرق ارال (قبل ازمـهاجرت بجنوب یـا فلات ایران) حرکت مـیکنند. آخرین مباحث باستان شناسی دربارۀ تاریخ قدیم آسیـای مـیانـه موافقه دارد کـه حد اقل دراواخر هزارۀ چهارم یـا اوایل هزارۀ سوم ق م، مالداران ازغرب ارال که تا دور ترین نقاط شرق مانند ینسی و کوههای منگولیـا گسترش مـییـابند. ولی بارز ترین نوع این گونه پرنده ها قره خروس یا (خروس قفقازی ) می باشد که ظاهری متفاوت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید