بازنگری بر باغ ایرانی – گلهای شما همچنان میخندند

آنجا میرویم که دو نفری با هم مثل دو تا کشتیگیر روی صحنه کشتی بگیریم. همچنین استاد شجریان در گفتوگویی، آوازخوانی در کنار استاد محمدرضا لطفی را چون کشتیگرفتن دو کشتیگیر روی صحنه میدانند: گفتوگو با روزنامهی اعتماد، مهرماه ۸۷ با آقای لطفی که روی صحنه میرویم هدف تصنیف خواندن نیست. همچنین، درصید چندگونه ایی نسبت به اجرای تحقیق درزمینه بهینه سازی چشمه تورهای مناسب و اعمال حداقل اندازه چشمه تورمجاز با تمرکز برصیدگونه هدف اصلی اقدام گردد. بر اساس طول بهینه صید محاسبه شده برای هریک ازچشمه تورها، حداقل اندازه چشمه تور مجاز برای صید ماهی شیر 162 میلی متر محاسبه گشته است.

هفت نوع تورگوشگیر با اندازه (کشیده) چشمه های 70، 76، 79، 101، 114، 132 و 165 میلی متر با خصوصیات فنی متفاوت برای تعیین انتخاب پذیری طولی ماهی شیر مورد بررسی قرارگرفتندکه طول بهینه صید به ترتیب چشمه تور عبارتند از: 38، 44، 49، 63، 86،74 و 100 سانتی مترطول چنگالی. برای تعیین انتخاب پذیری طولی گونه های مورد بررسی ازمنحنی های توزیع احتمال تجمعی گیرکردن دور بدن ماهی (دور برانش و حداکثر دور بدن) به تفکیک طول استفاده شده است. اول از همه باید بگیم که به صورت کلی دو نوع چشمه توی این منطقه وجود داره .یکی از این چشمه ها، آب شوره و عمق زیادی داره که برای آب تنی و درمان دردهای مفاصل مورد استفاده قرار میگیره.

جهت این کوهستان از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است و استان همدان را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم میکند. در این تحقیق، گزینش یا انتخاب پذیری طولی ماهی شیرو دیگرگونه های صید شده از قبیل ماهی قباد، هوور، زرده، سارم و سرخو در چشمه تورهای گوشگیر شناورسطحی، میان آبی وکف درآبهای ساحلی بندرعباس و حوزه غرب استان هرمزگان (بندرصیادی کنگ و بستان) به همراه ترکیب صید مورد بررسی قرارگرفت. منحنی انتخاب پذیری طولی دیگر گونه های مورد بررسی نیز به تفکیک چشمه تور ارایه گشته است، که بسته به شکل ظاهری گونه، مدل بکار برده شده از برازش لازم برخوردار نبوده است.

در آیه دیگر اشاره به جوشش و فوران دائمی این چشمهها دارد و میفرماید: «فیهما عینان نضّاختان» (3): در آنجا دو چشمه در حال فوران است . در سوره مبارکه انسان اشاره به یکی دیگر از چشمه های بهشتی دارد و میفرماید: «اِنّ الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عیناً یشرب بها عبادالله یفجرّونها تفجیراً»(6): نیکان از جامی مینوشند که با عطر خوشی آمیخته است و این چشمه شراب طهور که بندگان خدا از آن مینوشند آن را از هر جا بخواهند جاری میسازند در واقع چنان در اختیار ابرار است که هر جا اراده کنند از همان جا سر برون میآورد .

ویژگی دیگری که آیات به آن اشاره دارد معطر بودن آن است چنانکه میفرماید: «اِنّ الابرار یشربون کان مزاجها کافورا» (9 ): نیکان از جامی مینوشند که با عطر خوشی آمیخته است و یا درجای دیگر اشاره به طعم خوش آن دارد و میفرماید: «ویسقون فیها کأساً مزاجها زنجبیلا» (10 ): بهشتیان از جامهایی سیراب میشوند که لبریز از شراب طهوری است که با زنجبیل آمیخته است و این شراب تندی خاصی دارد . در سوره مبارکه دهر در خصوص احوالات بهشتیان میفرماید: «و یسقون فیها کاساً مزاجها زنجبیلا عیناً فیها تسّمی سلسبیلا»(4) بهشتیان در آنجا از جام هایی سیراب میشوند که لبریز از شراب طهوری است که با زنجبیل آمیخته است و از چشمه ای است در بهشت، که نامش سلسبیل است .

مقایسه توزیع فراوانی طولی ماهی شیر با میانگین طول بلوغ جنسی (Lm50%)آن به تفکیک چشمه تورمشخص نمودکه نسبت صید ماهیان نابالغ از 4 تا 100 درصد، بسته به چشمه تور، درتغییربوده است. نتایج نشان دادکه بین طول( طول چنگالی یا طول کل) و پارامترهای ریختی عرضی در شش نقطه ازدوربدن گونه های ماهی روابط خطی وجود دارد. صید ماهی شیر توسط تمام چشمه تورها غالبا به صورت تنه گیر بوده است، درحالی که در بقیه گونه ها بسته به شکل ظاهری آنها نحوه گیرکردن ماهی به تور متفاوت بوده است. چشمه کافور، چشمه زنجبیل ، سلسبیل، کوثر و تسنیم، چشمه های بهشتی هستند که نام آنها در قرآن بیان شده است .

تابلویی با نام “چشمهایش” که در آن تصویرساده زنی با چشمهایی گیرا به تصویر درآمده بود. بسیاری از مفسران تصریح کردهاند که اعراب جاهلی از شراب هایی که آمیخته با زنجبیل بود لذت میبردند زیرا که تندی مخصوصی به شراب میداد و قرآن در اینجا از جام هایی سخن میگوید که شراب طهورش با زنجبیل آمیخته است البته بدیهی است که میان این شرابهای دنیا و آن شراب تفاوت بسیار زیاد است . از خصوصیات این نهرها بدبو نبودن و نشدن و فاسد نشدن است.

4. روان مترددِ زنگاری، قساوت می گیرد و در برابر حق به شدت سختی و صلابت نشان می دهد و ابداً انعطاف ندارد حتی گاهی از سنگ سخت تر می شود؛ زیرا سنگ احیاناً از خود انعطاف نشان می دهد و از شکاف دل سنگ چشمه زلال می جوشد؛ لکن برخی از قلب ها هیچ گاه انعطاف ندارند «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِک فَهِی کالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یتَفَجَّرُ مِنْهُ الاَنْهَارُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا یشَّقَّقُ فَیخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا یهْبِطُ مِنْ خَشْیةِ اللهِ وَ مَاللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلوُنَ؛ سپس دل های شما بعد از این واقعه (داستان گاو بنی اسراییل وزنده شدن مقتول) سخت شد، هم چون سنگ، یا سخت تر از آن؛ چرا که پاره ای از سنگ ها می شکافند و از آنها نهرها جاری می شود، و پاره ای از آنها شکاف برمی دارد و آب از آن تراوش می کند و پاره ای از خوف خدا (از فراز کوه) به زیر می افتد (دل های شما نه از خوف خدا می تپد ونه سرچشمه علم و عواطف انسانی است) و خداوند از اعمال شما غافل نیست».

عجب شیر یکی دیگر از شهرستان های سرسبز و بسیار زیبای کشور عزیزمان است که سالانه گردشگران و توریست های بسیاری را به سمت خود سوق می دهد. در ذیل تفسیر آیه مبارکه «باکواب و اباریق و کأس من معین» (7) میفرماید: نوجوانان زیبای بهشتی با قدحها و کوزهها و جامهای پر از شراب طهور که از نهرهای جاری بهشتی برداشته شده در اطراف بهشتیان میگردند و آنان را سیراب میکنند اما نه شرابی که عقل و هوش را ببرد و مستی آورد بلکه هنگامی که بهشتیان آن را مینوشند و نه درد سر میگیرند و نه مست میشوند «لایصدّعون عنها و لا ینزفون» (8) و تنها یک حالت نشئه روحانی توصیف ناپذیر به آنها دست میدهد که تمام وجودشان را در لذتی بی نظیر فرو میبرد .

ق كه حكومت سلجوقيان كرمان دوام داشت، جزو قلمرو آنان محسوب ميشد و توسط حكومت دست نشانده آنان ـ بنيقيصر يا ملوك كيش ـ اداره ميشد. بنابر اعلام اداره هواشناسی بارش ۲۴ ساعت گذشته خوانسار ۱۹ میلیمتر ثبت شده و در سال زراعی امسال ۳۱۲ میلی متر بارش ثبت شده که مشابه سال گذشته ۲۰۳ میلی متر بوده است. سر تا سر خیابان های گناباد پارچه نوشته هایی نصب شده بود که حکایت از ثبت جهانی قنات قصبه گناباد داشت . ساعت 9 شب روز سه شنبه 12 بهمن 95 وارد گناباد شدم شوق عجیبی داشتم 50 روزی بود که به گناباد نرفته بودم دلم خیلی تنگ شده بود .

در چشمه نوش، سه چهار حادثه نو اتفاق افتاده است. منطقه سه شهرداري اصفهان با مساحت 1148 هکتار، از شمال به میدان شهدا در مسیر خیابان مدرس تا میدان قدس – خیابان سروش تا میدان احمدآباد، از شرق به میدان احمدآباد تا میدان بزرگمهر، از جنوب به میدان بزرگمهر در مسیر رودخانه زاینده رود تا میدان انقلاب و از غرب به میدان انقلاب تا میدان شهدا محدود مي شود. شهرستان اقلید دارای طبیعتی بسایر زیبا و رودخانه هایی نظیر رودخانه سفید، رودخانه گاوگدار و رودخانه شادکام می باشد که وجود آنها، سرسبزی منطقه را دوچندان کرده است. چشمه مرزنگشت از دل کوههای جنوب غربی خوانسار جاری میشود و به رودخانه خوانسار میپیوندد که خروجی آب آن با ۴۰ لیتر در ثانیه برای سیراب کردن مزارع و استفاده مردم برداشت میشود.

این مسیر با گذر از تفرجگاه دشت هویج افجه لواسان و از طریق راه مالرو به گردنه افجه فشم میرسد و از آنجا تا دشت لار کوچک (به اصطلاح محلی: لار خشک یا قُلقُلک) منتهی میشود. با توجه به وجود چشمه آب نزدیک غارهمه کسی ، گودالهای آب درون تالار بزرگ، مسطح بودن کف، و تنگی دهلیزهای رابط بین تالارهای آن، این غار محلی مناسب برای پناه گرفتن در مقابل حملات بیگانگان در مواقع ناامنی بوده است، به نحوی که در چنین شرایطی اهالی منطقه در آن پناه می گرفته اند.

مردم با دعوت حضرت صالح (ع) مخــالفت کردند و در پاسخ به او گفتند : « بی شک تو جادو زده شده ای و عقـلت را از دست داده ای ، مگر تو بشری مثل ما نیستی ؟ هنگامي كه تجارت بين ايران و روسيه تقليل يافته و بنادر تركمن (بندر شاه سابق)، نوشهر و انزلي آباد گرديد، بندر بابلسر موقعيت خود ار از دست داده، ولي در دوران اخير بيش از نقاط ديگر شمال مورد توجه رضا شاه قرار گرفت و به صورت شهر كوچك، ولي زيبا درآمد كه اكنون يكي از بهترين و زيباترين گردشگاهها واستراحت گاههاي شمال ايران به شمار ميرود.

رشد یافته در کانسار مس چشمه کنان, شمال غرب (Sonchus oleraceus) جذب فلزات توسط شیر تیغک ایران. صمدی، م.، تربتی، س.، علیپور، ص.، 1398. رشد یافته در کانسار مس چشمه کنان, شمال غرب (Sonchus oleraceus) جذب فلزات توسط شیر تیغک ایران. تپه باستانی قلعه جوق: این تپه در ۲ کیلومتری شمال سراب در دهکدهای به همین نام واقع شده است. این روستا دو گـورستـان قدیـمی دارد. این دریاچه بسیار زیبا در داخل تهران قرار دارد و مکان زیبایی برای یک روز شاد در کنار خانواده را فراهم میآورد.

شب پنج شنبه بارانی به صورت ریز و نامنظم شروع به باریدن کرد و تقریباً تا ظهر پنج شنبه ادامه داشت .پنج شنبه در یک هوای دلنگیز با خانواده به سد و ولنگ خونی رفتم ، من همیشه جاده سد را بدلیل اینکه از وسط کوهها می گذرد و پیچ و خم دارد خیلی دوست دارم مخصوصاً که هوا بارانی و مه آلود باشد . آن شب را در گناباد ماندم و روز چهارشنبه 13 بهمن ساعت حول و حوش 12 ظهر وارد روستا شدم هوا سرد و ابری ، کوچه ها خلوت و آتش پای چنار روشن بود .

دیدگاهتان را بنویسید