افغان ها، فصل ١ تا ١٤

باینترتیب طوریکه فهمانده مـیشود وهیـازداتا نیز مانند باردیـا یک دغلباز بوده است. با وجود اظهارات طویل داریوش، بطورواضح کودتای داریوش یک حادثۀ ناگهانی نبوده و او یگانـهی نیست کـه فکرکند باردیـا یک دغلباز است. یک پدیدۀ ناشناخته (بخصوص درون بین سیـاستمداران) نیست. شما چه اسامی دخترانه دیگری میشناسید که بین المللی هستند؟ علاوه بر این عبور از مناطق مختلف با شیب، مسیرهای سنگلاخی و گذر از رودخانه و آبشارهای متعدد نیازمند به همراه داشتن تجهیزات مناسب است که به شما کمک کند به سلامت از این منطقه عبور کنید.

درحصص مختلف امپراطوری، رهبران پارسی بمقابل شاه خویش قیـام مـیکنند. باردیـا بطور آشکار وفاداری تعداد زیـاد تابعین پارسی خویش را از دست داده و متهم مـیشود کـه یک مجوس (مغ، جادوگر)، یکی از واعظان کـه در نقوش مختلف تصویر شده و ملبس با شلوارسکائیـان، تونیک (بلوز) و باشلیق، است. او یکی ازیـاغیـان بمقابل شاه باردیـا بوده، اما طوریکه ادعا مـیکند یگانـه نفرنبوده است. مشخصۀ اغتشاش چه بوده ومطابق داریوش، وقتی او بر تخت مـینشیند، چگونـه موفق مـیشود مخالفین را شکست دهد؟ یکی ازاغتشاشات گفته شده توسط داریوش، درمارگیـانا (اطراف مرو فعلی)، شمال شرق امپراطوری رخ داده کـه توسط شخصی بنام فرادا رهبری شده است.

مطابق داریوش، سربازان واهیـازداتا توسط یک جنرال بنام ویوانا کوبیده مـیشود کـه داریوش او را تابع و حاکم خویش درون اراکوزیـا مـیخواند. بطور ساده زمان کافی به منظور او وجود ندارد که تا شورش خویش را طرح ریزی، یک ارتش را جمع آوری و سربازان را که تا به کوه های هندوکش فرستاده باشد. وقتی او بمقابل برادرخود طغیـان نموده و بعدا اعلام شاهی مـیکند شاید باین فکربوده باشد فقط وقتی مـیتواند این مقام را بمقابل پارسیـان پیشتاز(که کامبوجیـه را که تا مصرهمراهی د) حفظ کند کـه بنیـاد قدرت دیگری به منظور پشتیبانی رژیم خود ایجاد نماید.

بآنـهم فقط سه ماه بعد درون 29 سپتمبر یک جوان طایفۀ هخا بردیـا را درماد بقتل مـیرساند. بآنـهم واضح هست که اوضاع بمراتب مغلق تر از آن بوده است. اردشیر برزگر می نویسد : « هزاران سال ، پیش از آمدن آریاهای ایرانی به فلات ایران چندین گروه مردمان بومی که چهار گروه آن مشهورترند در این فلات جای داشتند که چگونگی دوره های پیشین آن چندان روشن نیست . جنگل ابر این منطقه، یکی از قدیمیترین جنگلهای دنیا با چهل میلیون سال قدمت است و از ویژگیهای آن میتوان به ارتفاع زیاد آن از سطح دریا اشاره کرد؛ چنان که بیشترین دما در این جنگل ۲۰ درجه سانتیگراد و میانگین کمترین دما شش درجه است.

موقعیت تعداد زیاد قهرمانان شهنامه درایران شرقی و افغانستان قرار دارد. بومیان منطقه الیما رد خورشت ها برای عطر و بوس غذا زیاد استفاده می کنند. این منطقه آبهای سرباز است، جایی که به آن نور آفتاب به آسانی میرسد در این منطقه الجی های سبز آبی و الجی های سبز، والوکس و یوگلینا فراوان اند. ازگزارشات سایرچینائیان معلوم میشود که این موضوع بطورنسبی کمی قبل ازدیدن سوانژنگ بوقوع پیوسته است، باوجودیکه اوهیچ اشاره به چنین حوادث نمیکند. از اینکه کوروش سرزمـین های افغانستان را تسخیرکرده یـا بسادگی بارث یـا هردو، یک نقطۀ مبهم است، اما طوریکه ازمنابع معلوم مـیشود بهنگام مرگ او درون 530 ق م تمام افغانستان فعلی وسرزمـینـهای مجاورآن شامل قلمروی امپراطوری هخاان بوده است.

او بهنگام مرگ، همراه با ارتش خویش درمسیربرگشت از مصربه پرشیـا بخاطر سرکوب اغتشاش بردیـا هست که ادعا دارد برادرکامبوجیـه است. اولین مشکل او”یـاغیـان رفیق” او مـیباشد. این نواحی (درمتن پارسی باستان) شامل بکتریش (بکتریـا)، هرایوا (ارییـا)، زرنکا (زرنگیـانا یـا درنگیـانا، سیستان فعلی)، هرایواتیش (اراکوزیـا)، تاتاگوش (ستاگیدیـا) و گندارا (گندهارا) مـیباشد. همچنان گفته مـیشود کـه اودرسیستان یـا جوار او با مردمان اریـاسپیـان تماس داشته است. داریوش همچنان غالبا نام اهورا مزدا را یـاد آور مـیشود کـه به امر و ارادۀ او این کارها را انجام داده است. مسیر رسیدن به آزو از همان جاده هراز است. او متعاقبا آقای یک قلمروی وسیع سرزمـین های مـیشود کـه از مرزهای لیدیـا (ترکیۀ غربی) که تا ایران شرقی و ازکوه های ارمـینیـا درشمال که تا سواحل خلیج فارس درون جنوب وسعت دارد.

زمین خداوند وسیع است. اوبصورت آشکاردرکتیبۀ مشـهوربیستون خویش اعلام مـیکند کـه بردیـا یک دغلباز بوده و بردیـای واقعی سال ها قبل توسط کامبوجیـه کشته شده است. هیچیک از آنـها بطورداوطلبانـه باین تازه بدوران رسیده تسلیم نمـیشوند (وقتی کامبوجیـه مـیمـیرد، داریوش حدود 25 سال دارد). دریاچه ای در آن سوی روستا قرار دارد که برای دیدن و استراحت کنار آن حدود ۴۵ دقیقه پیاده روی دارد، دریاچه به شکل هشت انگلیسی می باشد و به همین دلیل به آن دریاچه هشت می گویند، فصل بهار اوج آبدهی آن است. مسند دادارشیش (بکترا، بلخ فعلی درشمال افغانستان) حدود 600 کیلومتر از مارگیـانا فاصله دارد، بامتداد یک مسیر مدور کـه باید از دشت بین هر دو محل احتراز شود.

از همه مهمتر صفحات مرکزی افغانستان داری طبعت و اب وهوای صاف میباشد جایگا استراحت میلونها سیاح جهان خواهدبود. درون یک نگاه اجمالی این فاصله بین شمال و جنوب و بخصوص بین شمال و جنوب افغانستان را مـیتوان درتاریخ اولیۀ هخاان مشاهده کرد. از دیگر کتابهای او نیز میتوان به «زخمدار»، «رویای داغ»، «داستانهای بلند نفر پانزدهم» و «صخرهها و پروانهها»، زندگینامههای داستانی «همیشه با هم»، «دوشنبهای که میآید» و «غروب آبی رود»، داستان نوجوان «پدربزرگ برکه» و «درخت گردو» و نثر ادبی «از کوچههای بیخبری» اشاره کرد. از شاهرود به سمت آزاد شهر برانید.

او فارغالتحصیل رشته جامعهشناسی سیاسی (با گرایش ایران) از دانشگاه تهران بود و در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تدریس میکرد. این پستاندار یکی از حیوانات وحشی آمازون است که رژیم غذایی او از گیاهان و میوه ها است. بایزید بسطامی یک از مشهورترین عرفای کشور ایران و از بزرگان اهل تصوف در «بسطام» دفن شده است. این پروانه در مناطق مختلفی از ایران به ویژه در استانهای شمالی و شمالغرب کشور انتشار دارد. در این بازار کالاها و تولیدات و محصولات مختلفی عرضه میشوند. بهار فصلی جذاب برای ماجراجویی در قلعه بابک و جنگل ارسباران است و میتوانید در مسیر بهشتی و بهاری این قلعه پیش بروید و از طبیعت کوهستانی لذت ببرید.

سفر به جنگل ابر یکی از بهترین خاطرات شما خواهد شد. شیرعلی گفت من با شما میآیم، برداشت روانه شدیم، بعد از نیم ساعت به کنار دره رسیدیم. هموطن مهربان من. سفر شمارا به دماوند در جریدهٔ «استبداد» خواندم. در ادامه سفر به بازدید از حیوانات و پرندگان بومی منطقه رفته و از آنها بازدید نمایید. این دشواری تردد باعث شده که این منطقه بکر و دست نخورده باقی بماند.

اما باید توجه داشت که این منطقه بهدلیل شکنندگی و چشماندازهای بکر در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۲ بهعنوان منطقه ممنوعه و سپس منطقه حفاظت شده، تحت حفاظت و نظارت اعلام شد. این درخت که در جنگلهای بارانی کامرون رشد میکند، اواریوپسیس دیکاپریو نام گرفته و نخستین گیاهی است که دانشمندان باغ سلطنتی کیو در سال ۲۰۲۲ نامگذاری کردهاند. او از نگاه نسل با هخا بودن و قتل نمودن شاه درون یکی از پایتخت های هخاان، بآسانی مـیتواند کنترول قصرشاهی وسایرمظاهرقدرت سلطنتی را بدست گیرد. «عدالخانه» پیش از آنکه دوباره رشته تاریخ را بدست گیریم، میباید چند سخنی در اینجا برانیم: «عدالتخانه» چیست؟

درون اینجا ممکن هست سهمـی از حقیقت دراین اتهامات موجود باشد. در متن بیستون کـه داریوش کمـی بعد از بقدرت رسیدن کندنکاری مـیکند، واژۀ “حقیقت” را چندین بار بکار مـیبرد کـه خوانندۀ فعلی نمـیتواند مطمئین گردد مگر اینکه احساس شک و تردید نماید. درون نقوشی کـه متن را همراهی مـیکند، دیده مـیشود کـه این “اغتشاشی” لباس پارسی بر تن دارد، بسیـارمتفاوت ازلباس سواری (سکائیـان) مارگیـانا کـه بامتداد نوار شمالی فلات ایران زندگی مـید. درافغانستان کنونی، شمال آن کاملا سکائیزه شده وسربازان محلی درارتش هخا ملبس با سبک سکائیـان اند. اما درجنوب با وجود اینکه که تا اندازۀ زیـادی توسط سکائیـان کنترول مـیگردد، اکثریت مردم محلی هنوزهم رسوم خویش را تعقیب مـیکنند.

صرفنظرازاینکه چنین موردی حقیقت دارد یـا نـه، شـهزادۀ پارسه (پرشیـای یونانی) درجنوب ایران جانشین شاه ماد ها مـیشود. داریوش مـیگوید، دغلباز درون واقعیت یک واعظ ماد یـا مغ (مجوس) بنام گیماتا مـیباشد. شخص قاتل داریوش هست که که تا 486 م شاه امپراطوری مـیباشد. داریوش مـیگوید، اغتشاش فرادا زمانی بوقوع پیوسته کـه او درون بین النـهرین بوده، جائیکه او بعد از 29 سپتمبر رفته بود که تا یک اغتشاش بابلیـها را سرکوب کند.

همچنین از روشن کردن آتش پای درختان و بوتهها خودداری کنید تا موجب بروز آتشسوزی نشوید. تحت آن شرایط، چندپارگی و از هم گسستگیِ قبیله ای در میان پشتون های محلی می توانست نفوذ طالبان را تسهیل کند. برزیل یک تولید کننده بسیار کوچکی از گازهای گلخانه ای است. جالب است بدانید انباری که برف ها در آنجا قرار میگیرد بسیار قدیمی بوده و گفته می شود قدمتش به قرن شش هجری قمری برمیگردد. جالب است که بدانید برخی از انتشاراتی ها فقط کتاب های یک رشته دانشگاهی را چاپ کنند. این مار جالب توجه با استفاده از دندانهای خود شکار را محکم نگه داشته و در عین حال با پیچیدن و چنبره زدن به دور آن و فشردن ماهیچههای قدرتمند بدنش، جانور را کشته و سپس غذای حاضر و آماده خود را میبلعد.

دیدگاهتان را بنویسید