افغان ها، فصل ١ تا ١٤

گذراندن اوقات فراقت در در پارکهای جنگلی شمال که پارک جنگلی النگدره هم یکی از آنهاست، برای شما تجربه شگفت انگیزی میافریند که در هیچ کجای دیگر تجربه نمیکنید. اگر مسیر رو به پایان است و میخواهید حضور در این فضا ادامهدار باشد، نگران نباشید چرا که همه این شگفتی را به صورت یکجا در این پارک هم تجربه خواهید کرد. یکی ازمشخصات فرهنگ جیوکسور استعمال سفالی زرد براق با نوار نخودی و مزین با مایـه های(موتیف) رنگارنگ (سیـاه و سرخ) است. احتمال زیـاد وجود دارد درون اواخر هزارۀ چهارم مردمانی از ترکمنستان از طریق جنوب افغانستان بـه کناره های وادی اندوس مـهاجرت نموده باشند.

اهمـیت این یـافته ها دررابطه بـه مندیگک نشاندهندۀ این واقعیت هست که ظاهرا درون زمانـهای بسیـار قدیمتر، هزارۀ هفتم ق م، شبکۀ مبادله بین ساحات فلات ایران و محلات نزدیک بـه وادی اندوس (مـهرگار) وجود داشته است. در نزدیکی جنکل ابر شاهرود، دیدنیهای فراوانی وجود دارد که هر یک با زیبایی بینظیرشان در آنجا خودنمایی میکنند. دراینجا مراحل اولیـه کـه مربوط بـه هزارۀ هفتم ق م مـیشود، دربرگیرندۀ شواهد یک جامعۀ پیش ازکاشی با ساختارهای تعمـیراتی است. اشیـای کاوش شده ازمرحلۀ بعدی مندیگک (دورۀ 3) قابل مقایسه با یـافته های ساحۀ مجاور سید قلعه است. حتما چیزفوق العاده مـهمـی درون اواخرهزارۀ چهارم رخداده باشد، طورمثال فشارنفوس (جمعیت) ازجلگه های آسیـای مـیانـه کـه باید اولین نمونـه ثبت شده حادثۀ باشد کـه بر سراپای تاریخ حصص شرقی فلات ایران غلبه دارد.

چنین مـهرها کـه علامۀ مالکیت است، عنعنۀ مـیباشد کـه درهزارۀ چهارم درسراسر فلات ایران رواج داشته است. در جنگلهای کردستان انواع درختان از جمله بلوط، مازو، گلابی، زبان گنجشک (ون)، گردو، سیب وحشی، پسته وحشی، زالزالک، آلبالو، ازگیل، بادام تلخ، داغداغان، نارون، افرا و بید وحشی رشد کرده است. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگلهای مورد طرح بهرهبرداری نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانههای قطع را که از سال مزبور به بعد صادر میشود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و يا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعيين ضربالاجلی به او اخطار میکند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهدهدار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دريافت وجهی بابت هزينههای انجام شده نخواهد بود.

البیرونی در اثر بزرگ خویش در باره هند “تاریخ الهند”، میگوید که شاهان ترکی کابل و گندهارا ادعای اولاده (نسب) کنیشکا دارند، درحالیکه به منشای تبتی خود نیزمباهات میکنند. چون باشندگان اصلی کابل و مناطق اطراف آن عمدتا غیرپشتون ها بودند و هنوزهم هستند؛ موجودیت صافیها دراین ساحه بطورآشکار ناخوانده بوده و منشای آنها از مناطق بسیاردور جنوب، ازنزدیک کاکرها میباشد. این ساحه دریک موقعیت ستراتژیک بامتداد کنارۀ وادی اندوس و نزدیک بـه مدخل جنوب شرقی کوتل بولان قراردارد.

این ساحه حدود 200 کیلومتردرجنوبشرق مندیگک، درمدخل شمالغربی کوتل ستراتژیک بولان قراردارد کـه بداخل وادی اندوس پائین مـیشود. این نوع ظروف درسراسرفلات و همچنان وادی اندوس و بین النـهرین یـافت مـیشود. او قیـاس مـیکند کـه تازه واردان غرب درزمـینـهای بکر بامتداد مسیرپائینی دریـای تجند مسکون شده و سفالی نوع متمایزخویش را انکشاف مـیدهند. یکی ازمسایل عمده، کنترول تجارت پرمنفعت ابریشم بین چین و غرب بامتداد راه مشهورابریشم میباشد. سلسلۀ نمازگا درون دامنـه های بامتداد کوه های کوپیت داغ درجنوبشرق وشمالغرب عشق آباد فعلی (مرکزترکمنستان) متمرکزاست. دریـافتهای دیگر از دورۀ 2 شامل سنگهای فلاخن، سنگهای نوک تیز، مصنوعات مسی، دوک های حلقوی مخروطی، استخوانـهای کن، گلدان های رخام گچی و دانـه های لاجورد مـیباشد.

ساحۀ عظیمـی کـه درسراسرهزارۀ سوم ق م مسکون بوده هست توسط مقدارهنگفت سنگهای عادی و نیمـه قیمتی تراشیده و نا تراشیده مشخص مـیشود: مرمرسفید یـا رخام، عقیق جگری، کلسیدونی، لاجورد، ستیتایت و فیروزه. افزارکویته یکنوع سفالی سرخ رنگ با یک خط روشن و مزین با طرحهای سیـاه (یـا سرخ) برجسته و درشت است. فیروزه شاید ازشمالشرق ایران فعلی (نزدیک مشـهد) و لاجورد از بدخشان یـا کوههای شاگای منشا گرفته باشد.

از این زمان اولین علایم تولید سفالی دیده مـیشود. مردم چنین پنداشتند که اتابک زهر باو خورانیده، و این را گناه دیگری ازو شمردند. درون واقعیت، مشابهت بین کاشی های مندیگید قلعه از یکطرف و ساحۀ دامب سادات (2) دروادی کویته از طرف دیگر، چنان آشکار هست که جیم شفیر باستان شناس از یک مجموعۀ فرهنگی واحد سخن مـیگوید. باستان شناس ایتالوی چهار دوره مـهم را متمایز مـیسازد کـه قدیمترین آن، دورۀ 1 (بین 3200 و 2800 ق م) معاصر مندیگک 3 است. حجت الاسلام بارانی گفت : یکی از خطوط اصلی انقلاب اسلامی موضوع معیشت مردم است لذا مسئولان اجازه ندهند بیش از این به مردم فشار بیاید و با فعالیت شبانه روزی جلوی این گرانی ها را بگیرید.

این عضو شواری ولایتی افزود، این افراد مجهز به سلاح شده و این بستگی به مسئولان محلی دارد که از این گروه در کدام موارد استفاده میکنند. این مایـه ها بطور برجسته مشابه آنـهای هست که درافزارکویته وجود دارند. این محل دارای قطر1000 متربوده و یک ارگ درون مرکز آن قراردارد کـه ارتفاع آن بحدود 28 مترمـیرسد. قبرها اکثرا به منظور دفنـهای متعدد بکاررفته و دارای اشکال دایروی و مربعی اند.

درمرغزارجیوکسوردفنـهای متعددی یـافت شده کـه درقبرهای دایروی ساخته شده از خشت خام (بنام تولوی) قرار دارند. آنـها همچنان مُهرهای مربعی و دایروی یـافتند کـه غالبا از سنگ ستیتایت ساخته شده اند. از مراحل مربوط بـه دورۀ (4 سی) درون تپۀ یحیی، 27 لوحۀ ایلامـی یکجا با مـهرهای استوانۀ، سفالی رنگارنگ جیمـیت نصر و ظروفی با لبه های مورب کشف شده کـه تماما نشاندهندۀ رابطۀ نزدیک با ایلام و بین النـهرین هزارۀ چهارم است. مشـهورترین ساحه عصر برونز درون سیستان ایران، شـهرسوخته هست که توسط باستان شناس ایتالوی درون اواخر سالهای 1960 و 1970 مورد کاوش قرار گرفته است. سایتهای فسیلی دیگری در استرالیا وجود دارد که به خاطر استخوانهای پستانداران و خزندگان معروف هستند، اما این سایتها همیشه چیزهای نرم و بیشماری که پایه و اساس اکوسیستمها را تشکیل میدهند، حفظ نمیکنند.

این نوع قبرها درآسیـای مـیانـه شناخته شده است، اما از اینکه رابطۀ مستقیمـی با آنـها دارد یـاخیر، مبهم است. چون این عرصه ها بآسانی و بطور وسیع مـیتواند توسط صنعتگران محلی درون مندیگک و وادی کویته پذیرفته شود، عین مردم شاید مشخصات فرهنگی نا شناخته را نیز معرفی نموده باشند. گونه این آفت در جنگلهای ارسباران تعیین شده بود و براساس مطالعه زیست شناسی در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ در نقاط مختلف جنگلهای ارسباران، حشرات بالغ این آفت از اواخر بهار ظاهر شده و پس از جفت گیری، پروانه ماده دستجات تخم خود را پشت برگهای میزبان قرار میدهد.

صدها قبیله بومی در جنگلهای پر باران آمازون زندگی میكنند. پرنده بومی شمال آمازون برزیل. شـهرسوخته بعلاوه نشانرابطه با سرزمـین های شمال و شمالشرق، همچنان مربوط بـه افق فرهنگی دیگری بنام دنیـای ایلامـی و بین النـهرین است. شـهرسوخته همچنان دربرگیرندۀ شواهد موجودیت تولوی است. پیوند مستقیم بین شـهرسوخته و بین النـهرین بواسطۀ یـافته های ساحۀ سیستان (دورۀ 1) از قبیل یک صفحۀ ایلامـی و یکتعداد مـهرهای نوع یوروک/جیمـیت نصر کـه دربین النـهرین مشـهوربوده ومربوط 3000 ق م است، نشان داده مـیشود. آنـها احتمالا نوع خاص پیکره زنانـه و شاید رسوم مشخص تدفین را معرفی نموده باشند. عود، تکه چوبی است بریده شده از درختی خاص که در جزایر هند و چین می روید.

ظهورمصنوعات مسی درون مـهرگار درون دورۀ 3 (نیمۀ هزارۀ پنجم که تا نیمۀ هزارۀ چهارم) مـیباشد. باستان شناسان فرانسوی درون مندیگک تعداد زیـاد وسایل مسی و برونزی را کشف کرده اند کـه شامل یک تبر و تیشۀ برونزی دار و تعداد زیـاد پیکره های زنانـه سفال خام مـیباشد. باستان شناسان فرانسوی اولین نمونۀ یک مُهر سنگی را نیزکشف مـیکنند. مردم گندم، جو و خرما کشت نموده، نرگاوهای کوهاندار و سایراحشام نگهداری مـیکنند. دردورۀ نمازگا 3 مردم ازمرکزسرزمـینـهای نمازگا، بطرف غرب حرکت نموده و مرغزار های دریـای تجند (هریرود) درغرب مرغزار مرو(درجوار شمالغرب افغانستان) را تسخیر مـیکنند. بعلاوه، پیکره های زنانۀ نشسته کـه بتعداد زیـادی درون مرغزار تجند یـافت شده است، قابل مقایسه با پیکره های سید قلعه و ساحات دور شرق درون سرزمـین های مرزی است.

دیدگاهتان را بنویسید