آخرین اخبار «جنگل های آمازون

این جنگل ها از انبوه ترین مناطق جنگلی محسوب می شود، به گونه ای که ورود به آنها برخلاف جنگلهای شمالی کشور به آسانی ممکن نیست. اکثر این مناطق محل زندگی عشایر دامدار منطقه است و در روستاهای اطراف این جنگل تمام ساکنین دامدار هستند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانشرقی از تخریب ۳۰ هکتار از جنگلهای ارسباران در پی استخراجهای معدن سونگون خبر داد، افزود: از مجموع تخریبهای سونگون در جنگلهای ارسباران، ۱۹ هکتار از مناطق جنگلی و ۱۱ هکتار از اراضی مرتعی منطقه ارسباران بود که با دستور استاندار کمیته حقیقت یاب تشکیل و پس از بررسیهای انجام یافته؛ تخریبهای سونگون در جنگلهای ارسباران محرز و توقف عملیات صادر شد.

در تمام طول سال، روزها شبیه یکدیگر هستند و اختلاف دمای سالانه نامحسوس است. در اواسط پاییز تا زمستان دمای هوا سرد است و اقامت در منطقه سخت و غیر ممکن خواهد بود. تغییرات اقلیمی و افزایش دمای کره زمین باعث شده کارشناسان به این نتیجه برسند که در صورت تداوم شرایط کنونی، تا ۱۰۰ سال دیگر هیچ اثری از جنگل آمازون باقی نماند. یک هرجایی بیسواد که روزی سر در آخور احمدی نژاد دارد و روز دیگر از مخالفان وی پول میگیرد تا علیه ارباب قدیمی خود لجن پراکنی کند چه ارزشی باید برای جفنگیاتش قائل شد؟ بهرحال مذاکرات مفصلی شد و این طرح تهیه شد (یکی از نمایندگان – گزارش) بله این گزارش تهیه شد و مخصوصا یک نکتهای را باید اضافه کنم جناب آقای دکتر سنجابی تشریف دارند جناب آقای گنجه هم تشریف دارند آقای رفیع هم تشریف دارندآقای حائریزاده هم تشریف دارند همه الحمدالله هستند در یکی از عباراتی که خود اعلیحضرت قرائت میفرمودند تاملی کردند تاملی کردند و یک عبارتی را ایشان فرمودند باین کیفیت این اشکال را دارد بنده نمیخواهم زیاد جزئیات رابگویم بعد یک مثالی زدند مثالشان این بود جناب آقای دکتر معظمی خاطرتان هست یانه؟

منظر صوتی، نوعی از محرکهای احساسی هستند که کیفیت فضاهای سبز را تحتالشعاع خود قرار میدهند. چون حسب تصمیم آقایان نمایندگان محترم در جلسه خصوصی روز ۵ شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۱ مقررگردید امضا کنندگان زیر درباره شایعه اختلافات حاصله بین دربار و رئیس دولت که بواسطه پیش آمد اخیر در افواه منتشر و موجب پارهای تشنجات و نگرانیها گردید مطالعات و اقدامات لازمه نموده نتیجه را بعرض مجلس شورای ملی برسانیم لذا هیات منتخب بدوا باجناب آقای دکتر مصدق نخستوزیر ملاقات و با استحضار از مطالب ایشان بحضوراعلیحضرت همایونی شرفیاب و فرمایشات ملوکانه را اصغاء نموده اینک خلاصه مذاکرات و نتیجه را بشرح زیربعرض مجلس مقدس شورای ملی میرساند خوشبختانه بین اعلیحضرت همایونی و رئیس دولت کوچکترین اختلافی که ناشی از نظریات شخصی و خصوصی باشد موجودنیست بعلاوه اعلیحضرت همایونی فرمودند که همواره علاقه کامل خود را به رعایت اصول قانون اساسی تصریح و زحمات جناب آقای دکتر مصدق را در پیشرفت نهضت ملی ایران تقدیرنمودهاند همچنین علاقه و احترام کامل آقای شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مسلم و ابدا محل تردید نیست تنها جهتی را که میتوان منشا اختلاف نظرتشخیص داد اختلاف در تفسیر و تعبیر مقررات قانون اساسی در مورد اعمال حقوق سلطنت و اختیارات قانونی هیئت دولت مخصوصا راجع به قوای انتظامی کشوراست که باتوجه به مجموع اصول قانون اساسی و متمم آن نظریه خودرابشرح زیربعرض میرسانیم.

در حالی آتشسوزی جنگلها و مراتع کشور سالها است که به یکی از بزرگترین نگرانیها برای حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستی تبدیل شده است که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها میگوید: درختان تنها در پنج درصد از مساحت عرصههایی که درگیر حریق میشوند، از بین میروند و بیششتر آنها خشک و آفت زده هستند اما دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور تاکید میکند که آتشسوزی صدمات بسیار شدیدی را به اکوسیستمهای جنگلی وارد میکند.

اصل تفکیک قوا درهرکشوری که بروید قوه مجریه قوه مقننه قوه قضاییه هست بعضی از آزادی خواهان یک قوهای راقائل هستند که آنراقدرت مطبوعات و قلم میدانند که حقیقتا هم قلم به نهضت مقدس ایران خیلی خدمت کردهمین لایحه آزادی مطبوعات بود که کمک کرد و افکار را روشن ساخت تا توانست ملی شدن نفت را جامه عمل بپوشاند و بهمین دلیل هم باید آزادی مطبوعات باشد و من از هیچ روزنامهای گله ندارم و همانهایی که مورداعتراض همکاران بندهاست و آمدند اینجا بعنوان نمونه و مثال بنده را یادکردهاند که اهانت کرده به بنده آقا اینها اهانت نکردهاند اینها انتقام است ولی بالاخره مطبوعات باید آزاد باشند باید بتوانند فحش بدهند و بالاخره قضاوت با ملت است قضاوت با تاریخ و ملت ایران است چندسال دیگر قضاوت میشود که کی خائن بود و کی خادم اما راجع به این گزارش هشت نفری چیزی است که در منزل بنده تهیه شده و همه آقایان امضا کردهاند یکی از همکاران محترم مرقوم فرمودهاند که درشان قلم همین بس که خداوند در قرآن فرموده ن والقلم بنده راجع به مقام و ارزش قلم زبانم عاجزاست امیدوارم که دیگران که قدرت بیان بیشتر از بنده دارند بتوانند حق مطبوعات ایران را مخصوصا راجع به مبارزات ملت ایران در جهت ملی شدن نفت تعریف و توضیح کنند و از این طبقه منوره که حقا یکی از پایه گذاران نهضت بودهاند تقدیر شایستهای بعمل آید (فرامرزی – یک اشارهای بفرمایید که شبها از پشت بام بعضی از ارباب جراید بالا میروند که شاید نصف شبی توی خانه باشند و بگیرندشان مثل نوبخت) خیلی اسباب تاسف است من خیال نمیکنم در این مجلس هیچیک از همکاران با این قضیه موافق باشند (صحیح است) (قناتآبادی – این معنایی است که تازگی برای حکومت ملی کردهاند) و باز کمال تاسف را دارم من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق خیلی جسارت کردم به آقای مهندس حسیبی او را من یکی از کسانی میدانم که در این مبارزه موثر قدم برداشته منتهی چیزی که هست خیلی تعصب بخرج میدهد و دنیا و علمای علم الاجتماع هم میگویند احساسات و عقل در روی دو خط موازی یا منطبق کمتر تطبیق کردهاند غالبا متنافرهستند و از هم دورمیشوند کمال حسن نیت را آقای مهندس حسیبی از خودنشان داده و هرچه را بگوید واقعا از روی ایمان میگوید منتهی از دو حال خارج نیست یا من اشتباه میکنم یا ایشان (معتمد دماوندی – یاهردو) بنده نیامدهام اینجا مبارزه با آقایان بکنم.

۱۳- حجم آب رودخانهی آمازون، ۵ برابر بیشتر از هر رودخانهی دیگر روی زمین است. پروانههای شیشهای: یکی دیگر از دیدنیترین موجودات آمازون، پروانههای شیشهای هستند. باک و دیگر سگها که چنین صحنههایی را میدیدند، میدانستند این آیندهی آنها نیز هست. دکتر معظمی – قبل از اینکه میخواستیم بیاییم اعلیحضرت همایونی قبلاتشریف بردند و بعدآقای علاء باماچندنفر که آنجابودیم مذاکره کردند و خلاصه سعی ایشان این بود که راه حلی پیدابشود ولی ما ۷نفر تمام سعیمان این بود که اگر اعلیحضرت همایونی و دکتر مصدق باهم روبروشوند خودشتان بهترمطالب را میتوانندحل کنندتا اینکه مارفتیم منزل آقای دکتر مصدق درانجا مشغول مذاکره بودیم که جناب آقای علاء تلفن فرمودند و از ماچندنفر که نشسته بودیم بنده را خواستند پای تلفن بعدهمانطور که آقای دکتر بقایی فرمودندبنده همیشه رویه احتیاط راپیش میگیرم همانجا به آقایان گفتم خوبست یک نفر دیگر از آقایان بروند پای تلفن عین حقیقت را عرض میکنم همه آقایان فرمودندشما بروید بنده رفتم پای تلفن جناب آقای علاء فرمودند که اعلیحضرت همایونی چندوقت پیش میخواستند بروندبه مسافرت فعلامهیا برای مسافرتشان هستندبنده آمدم (دکتر بقایی – سوال کوچکی دارم که روشن میکندمطلب را) اجازه بفرمایید بنده آمدم دراطاق و واقعا این حرف رانمی خواستم بگویم بعدبفرانسه به آقای دکتر شایگان و آقای پارسا و آقای دکتر سنجابی عرض کردم که آقای علاء یک چنین مطلبی رافرمودند و من مصلحت نمیدانم که این حرف را بزنیم و گفتم این قسمت را به آقایان بگوییم یاخیرآقایان هم فرمودند که بگوییدواین مطلبی بود که آقای دکتر مصدق بنحوی تعبیرفرمودند که فلانی آمدویک نجوایی کرد (دکتر بقایی – النجوی من عمل الشیطان) و بعد که ما این حرف را به فرانسه زدیم گفتیم به آقایان دیگر بگوییم بعدهم بنده بجناب آقای میلانی و جناب آقای جلالی و سایرین گفتم که آقایان هم تاییدفرمودندنظربنده را که خودشان بیایندبگویند و یک مطلبی را که جنابعالی نفرمودید بنده اضافه میکنم بنده خودم رفتم دربار و بجناب آقای علاء گفتم که شماخودتان بیاییدمطلب را بگوییدتصادفا دربین راه که پیاده میرفتم به آقای ابوالقاسم امینی که فعلاکفیل دربار است برخوردکردم بایشان گفتم یک روزگاری داریم که صبح تاغروب میدویم باز یکعدهای بما حسادت میکنندبدهم بمامیگویند و خدانکند کسی باین روزگاربیافتد امروزمعلوم نیست چه میکنیم و چه شدهایم و حالاهم گرفتاری داریم و نمیدانیم چه بکنیم این حرف را زدم و گفتم بهمین بدبختی یک عدهای حسادت میبرند (میراشرافی – آنوقت که آقای امینی کفیل دربار نبودند آنجا چکار میکردند) توی راه بودایشان میرفتندمنزل شاهپور عبدالرضا چون باجناق والاحضرت شاهپور عبدالرضا هستندخلاصه رفتم و به آقای علاء عرض کردم خودتان بیایید بگویید آقای علاء گویاشرفیاب شد یا اینکه اعلیحضرت همایونی اطلاع پیداکردند که بنده آمدهام بنده را در کتابخانه احضار فرمودند درآنجا که شرفیاب شدم راجع به مسافرت فرمودند من مدتهابودقصدمسافرت داشتم همان حرفی راکه آقای دکتر شایگان گفتند که اعلیحضرت فرمودند مدتهابود قصدمسافرت داشتند اول صحبت مسافرت شد و بعدراجع به تقسیم املاک صحبت کردند و فرمودند که شما مرتب اینجامی آئید من خیلی ممنون هستم و این قسمت رامن بهش علاقه دارم باید همینطور دنبال کنید دراینجابایدعرض بکنم من مخصوصا تنهانرفتم از آقای علاء خواهش کردم که ایشان هم بیایند و بعدما رفتیم خدمت آقای دکتر مصدق با آقای والاتبار و آقای علاء (دکتر بقایی – آن شش نفرآقایان آنجابودند؟) اجازه بدهید عرض کنم وقتی مارفتیم آنجا آقایان از اطاق آمده بودندبیرون بنده و آقای والاتبار و آقای علاء آنجانشستیم و در ضمن اعلیحضرت همایونی یک مطلب دیگری هم بمن فرمودند که من آنجامطرح کنم مطلب راجع به مسافرت بودبنده آنجا ابتدا این قسمت را یادآوری کردم به آقای علاء که این قسمت را به آقای دکتر مصدق بگوییدوبنده هم بعدازگفتن این صحبت پاشدم درست توجه کنید درابتدای صحبت که هنوز صحبت نشده بود آن مطلب را بنده گفتم و بعدبنده هم پاشدم آقایان سه چهارنفرشان توی اطاق مجاوراطاق آقای نخستوزیربودند و چندنفرشان آمده بودند به مجلس به مجلس که آمدیم ماچندنفرباهم مشورت کردیم که آقای علاء این قسمت را قول گرفتند باینکه اصلا نبایستی فاش بشود و با قید محرمانه بودن این قسمت را قول گرفتند (دکتر بقایی – کدام قسمت؟) قسمت مسافرت راقول گرفتنداز آقایان و گفتند که بهیچ وجه اعلیحضرت همایونی حاضرنیستند و راضی نیستند که هیچکس از این مسافرت اطلاع حاصل کند (دکتر بقایی – من از این قسمت اتخاذسندمیکنم) این قسمت به آقایان گفته شد و بعدهم (مکی – چرا؟ مگرشاه مملکت میخواستندفرارکنند؟)(میراشرافی – میخواستندفرارش بدهند)(بهادری – قول گرفته بودند که محرمانه باشد) عین حقیقت است که من عرض میکنم بعدآمدیم درفراکسیون یعنی درآنجا باهم صحب کردیم که ماتمام سعی و کوششی که کردیم این بود که اعلیحضرت همایونی و آقای دکتر مصدق با هم دیگر ملاقات کنند و پس از ملاقاتی که کردنداین اختلاف مرتفع بشود (دکتر بقایی – سوال من مال پیش از فراکسیون است آقای علاء درمصاحبه مطبوعاتی خودشان فرمودند که سه نفر از آقایان فراکسیون نهضت ملی گفتند صلاح این است که اعلیحضرت از کشور بروندوآن سه نفر هم تکذیب نکردند تاحالاکه دوماه از مطلب گذشته تکذیب نشده درروزنامهها) چراتکذیب کردنددرروزنامهها (میراشرافی – قراربازپرس هم تکذیب شد ولی دوروز بعدعینش چاپ و منتشرشد) دیگر فرمایشی نداریدآقای میراشرافی؟

روز بعد هم کونا جان باخت و فقط پنج سگ دیگر زنده بودند؛ جو، که از شدت ضعف توانی برای شرارت نداشت، پایک هم که لنگ میزد و سطح هوشیاریش بسیار پایین آمده بود و دیگر دردسری به پا نمیکرد، سولکس، با یک چشمی که داشت خالصانه به سورتمهکشی ادامه میداد، اما از ناتوانی خود برای سورتمهکشی عذاب میکشید و ضجه میزد. برای اینکه (دکتر بقایی – یک جواب بنده را حضرتعالی بفرمایید) اجازه بفرمایید بنظرم میرسد آن روزی که گفته شد در جلسه خصوصی و قرار شد این گزارش بیاید به مجلس و در مجلس خوانده بشود و تاییدبشود و موضوع خاتمه پیداکند خودشان تصدیق فرمودند و ما هم میدانیم که ایشان قانع شدند و اکنون مثل اینکه حاضرند آن گزارش خوانده بشود و طرح مطرح نگردد (دکتر بقایی – تکذیب میکنم حاضرنیستم هیچوقت حاضرنیستم یک سوالم راجواب بدهید آن ۶ نفر که در جلسه حاضربودند چرایک نفرشان نگفتند که ما نگرانی نداریم از مسافرت شاه) بنده از آن ۶ نفرنیستم (دکتر بقایی – شش نفرنمایندگان شمابودند چرایکیشان نگفتندما نگرانی داریم چون شاه برای معالجه میرود) عرض کنم راجع به مسئله علت مسافرت که جناب آقای دکتر فرمودند حالا امیدوارم مطلبی که عرض کردم یادم نرود جناب آقای دکتر باز در همین صورت جلسه فرمودند که بعلت مسافرت خیلی اهمیت میدادند میفرمایند حزب زحمتکشان که در جریان وقایع ۹ اسفند اثر زیادی داشت جلوگیری میکرده من تعجب میکنم جناب آقای دکتر بقایی خودشان در همان جلسه میفرمایند وقتی در مجلس مطرح شد آقای فرامرزی پیشنهاد فرمودند که همه دسته جمعی برویم و مانع از رفتن شاه بشویم فرمودند که این صلاح نیست شاید یک عمل سبکی باشد برای این که از علت مسافرت اعلیحضرت ما اطلاعی نداریم چه بگوییم بعد که هیئت رئیسه رفت و برگشت علت مسافرت را هم بیان کرد آیا حضور افراد حزب زحمتکشان و آن جریان بعد از این اطلاع بودهاست؟

درست عکس «سپید دندان» که در آن «لندن» سگ-گرگی را از میان گرگان به جهان انسانها وارد مینماید. فقط حواستان به این طبیعت زیبا باشد و کوچکترین آسیبی به آن وارد نکنید. این افراد در رشت دست به تشکیل حزبی به نام «عدالت» زدند و رفته رفته، ضمن برگزاری اجتماعات و سخنرانی ها، عملاً موارد توافق شده میان جنگلی ها و روس ها را زیر پا گذاشتند و تبلیغاتی را علیه میرزا آغاز کردند.

او یک باره دست به قیام مسلحانه نزد، همه ی راه ها را آزمود و پس از یأس وارد عمل و مردانه پا به صحنه ی کارزار نهاد. به گفته قهرمانی اولین جلسه رسیدگی به پرونده یاسین کریمی برگزار شده و ۲۴ فروردین ماه جاری نیز نخستین جلسه دادگاه بلال امینی برگزار میشود. در نهایت دادگاه بدون پرداخت هزینه رسیدگی برگزار شد. چهارمین جلسه از جشنواره نوروزی کدومو در سوم فروردین ماه سال 1400 برگزار شد. اما باید توجه داشت که این منطقه بهدلیل شکنندگی و چشماندازهای بکر در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۲ بهعنوان منطقه ممنوعه و سپس منطقه حفاظتشده، تحت حفاظت و نظارت اعلام شد.

تاخت و تازهای خارجی در صحنه ی سیاست و اقتصاد کشور و سیاست بازی عناصر منافق و خود فروخته، وضع آشفته گیلان و بی کفایتی دولتمردان، انگیزه هایی بود که این روحانی جوان، حساس و دلسوخته را به میدان سیاست و سپس به صحنه ی کارزار کشاند. «جمشید محبت خانی» فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست اما به «ایران» میگوید: جانباختگان آتشسوزی جنگلهای زاگرس برای دریافت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست باید دو فاکتور داشته باشند؛ یک کارت همیار محیط زیست و دو حضور آنها در منطقه باید تحت مدیریت و با فراخوان محیط زیست باشد. او میگوید: برای تشکیل پرونده باید خانواده ۱۳ میلیون تومان هزینه دادرسی میدادند.

خانوادهها توان پرداخت همه مبلغ را نداشتند بنابراین با دادگاه صحبت شد تا هزینه را از دیه بردارد. اما یک نکته مهم که ذهن نوییسندگان بسیاری را به خود مشغول کرده قیمت یا هزینه چاپ کتاب است. اگر برای شما این سوال پیش آمده که چگونه میتوان یک اکوسیستم نوآوری ایجاد کرد، پس به هیچ وجه نباید مطالعهی این کتاب را بیش از این عقب بیندازید؛ چرا که این کتاب دقیقاً برای شما نگاشته شده است. چنانکه در سال ۲۰۰۸ مردم افغانستان که در سال ۲۰۰۵ از نیروهای اسپانیایی در باغیس استقبال کرده بودند، شروع به انتقاد کردند.

با تغییر نگرش عموم جامعه بر حفاظت منابع طبیعی و پیگیری برخی از سازمانهای مردم نهاد و شکل گیری ایدهی تنفس جنگل، وزیر وقت جهاد کشاورزی طی ابلاغیه شمارهی ۲۰۹۱۷/۰۲۰ مورخ ۱/۸/۹۵ و نامه شماره ۶۰۰۴/۰۲۰ مورخ ۱۶/۳/۹۶، دستور توقف بهره برداری از جنگلهای کشور را صادر کرد. بوقت گفتن گفتن بوقت خاموشی (صحیح است) مذاکراتی را که همکارگرامی جناب آقای دکتر معظمی فرمودند صحیح بود ولی خیلی از جزئیات از نظر محوشده بود (قناتآبادی – صحیح است) و خیلی متاسفم که عرض کنم لجاجت و خودخواهی و غرور دو سه ماه وقت مجلس و مملکت را گرفت (صحیح است) و هنوزهم ما در خم کوچه اولیم روز اول من استدعاکردم خواهش کردم گفتم آقایان ملت مبارزایران دو سال شدیدترین بارها را تحمل کرده بدوش کشید بزرگترین صدمات را خورده و حالا نباید کاری کرد که این ملت مایوس بشود و دیگر دنبال نهضت ملی را نگیرد آقایان بنده این کلمه تاریخی را پشت این تریبون عرض میکنم طوری دارند از ما انتقام میگیرند که برای کلیه ملل خاورمیانه ملت ایران یک درس عبرتی بشود که دیگر جرات نکنند دم از نهضت ملی و مبارزه استقلال طلبانه بزنند (عدهای از نمایندگان – صحیح است) (مهندس حسیبی – مطمئن باشید اینطور نخواهدشد مردم بیدارند) من در آخر دوره ۱۵ پشت این تریبون در آن آخرین ساعتی که همه میدانند چه ساعتی بمن میگذشت (صحیح است) جان من چه جور در مخاطره بود از خدا چه خواستم؟

و حالا که شما این وسط افتادهاید فکر آنروز را هم کردهای که یک همچو آوانسی دادهام تمام فرماندهان لشگرها را بدون اطلاع من عوض کردهاند تغییردادهاند و من هم اعتراضی ندارم دخالتی نکردم ولی فکرآن روز را کردهاید که اگر یک چنین دولتی پیداشد یک چنین پیشنهادی کردند دیگر من موثرنیستم. شیخ ابوالحسن خرقانی بر سر در عبادتگاه خود این چنین نوشته بود:« هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد البته برخوان ابوالحسن به نان ارزد.» امروزه این کلام به صورت تابلو بر سر در آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی نصب شده است.

اگر خودروی شخصی ندارید و یا به هر دلیلی نمیخواهند با خودروی خودتان به تبریز سفر کنند، راههای زیادی برای رسیدن به این شهر وجود دارد. اگر از کوهنوردان حرفه ای هستید و یا علاقه مند به ورزش کوهنوردی، باز هم ارسباران میتواند برایتان مقصدی خوب برای سفر باشد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف :پاسخ دکترمظفرنامدار استاد دانشگاه گیلان وپژوهشگر اندیشه اسلامی معاصروعضوهئیت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، به عبدالرضا داوری، مشاور رسانه ای سابق احمدی نژادکه در توئیتی سراسر دروغ،میرزا کوچک را درحالی متهم به تجزیه طلبی کرده که میرزا هیچ وقت ادعای استقلال طلبی نکرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید